Murat UZUN


Çınar Kırşehir


Ga­ze­te­ler, Rad­yo­lar, te­le­viz­yon­lar ve in­ter­net ha­ber­ci­li­ği ile bir­lik­te artık ha­ya­tın müt­hiş bir hız ka­zan­dı­ğı, gün­de­min sü­rek­li ola­rak de­ğiş­ti­ği bir dö­nem­den ge­çi­yo­ruz. Böyle bir sü­reç­te, iyi ha­be­rin pe­şin­den koşan, daha çok ça­lı­şan ön plana çı­kı­yor.
Her ke­si­me eşit me­sa­fe­de dur­ma­ya ça­lı­şan, ta­raf­sız ve doğru ha­ber­ci­li­ği ile öne çıkan Kır­şe­hir ÇINAR Ga­ze­te­si, gü­ve­ni­lir bir haber kay­na­ğı ile okur­la­rı­nın kal­bin­de ayrı bir yer edin­miş­tir.
Çınar Kır­şe­hir Ga­ze­te­si’nden bah­set­mek ge­re­kir­se…
Kır­şe­hir’de ya­şa­yan her ke­si­min gözü, ku­la­ğı ve sesi ol­ma­ya ça­lı­şı­yor. Bazen ak­sa­yan bir ko­nu­yu gün­de­me ge­ti­rir­ken, bazen unu­tu­lan­la­rı, bir ke­na­ra iti­len­le­ri gün­de­me alı­yor. Bazen ya­pı­lan güzel iş­le­ri siz­ler­le pay­la­şır­ken, bazen de ha­yal­le­ri­ni­zi ördü, ilmik ilmik.. Başka il­ler­de olan­la­rın neden bizde ol­ma­dı­ğı­nı sor­gu­lar­ken kar­şı­sı­na çıkan olum­suz­luk­la­ra al­dı­rış et­me­den ce­sur­ca ka­le­me döktü… Her­ke­si gibi, Kır­şe­hir’de ya­şa­yan her­ke­sin daha iyi ya­şa­ma hakkı ol­du­ğu­nu dil­len­dir­di.
Bazen “beni de görün!” diyen yok­sul va­tan­daş­la­rı­mı­zın sesi ol­ma­ya, yar­dım eli­nin uza­tıl­ma­sı­na çaba gös­ter­di. Bu ve­si­ley­le yıl­lar­ca Çınar Kırşehir Ga­ze­te­sin­de ça­lış­mış Ahi­re­te İnti­kal eden Avşar Cihan’ı unut­mu­yor Rab­bim­den me­ka­nı­nı cen­net ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum…
Bu işin zor­lu­ğu­nu çeken İmti­yaz Sa­hi­bi Aydın Kah­ra­man, Yazı İşleri Mü­dü­rü Seda Kı­zıl­te­pe Bay­sal, Edi­tör Ser­dal Ulus­man, ta­sa­rım­cı Ceyda Çelik ve İsmail Yıl­maz’a ça­lış­ma ha­ya­tın­da ko­lay­lık­lar ve ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum. Nice yıl­lar di­li­yo­rum... İyi ki var­sın Çınar.