Yatırım Teşvik Başvuru Duyurusu yayınlandı

706 sayılı Kanunun Ek-3 Kapsamında Yatırım Teşvik Başvurularına ilişkin önemli bir duyuru yayınladı.

     Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 4706 sayılı Kanunun Ek-3 Kapsamında Yatırım Teşvik Başvurularına ilişkin resmi internet sayfası aracılığıyla önemli bir duyuru yayınladı.

         Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu detaylar aktarıldı: " Teşvikten Yararlanma Şartları: Ekonomi Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) verilmiş yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere firma adı, yatırım konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olanlar, İrtifak hakkına konu taşınmaz üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaz maliki idarelerce bu taşınmazlara takdir edilecek rayiç değerin tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımı için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olmayan, Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda net öz kaynağa sahip olan, Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden, Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı 10.000.000.-TL. yi  aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosu veren, Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülki hudutları içerisinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması halinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması şartını taşıyan, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden alınacak yazıyı başvurusuna ekleyen, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasları belirleyen Yönetmelikte belirtilen diğer şartları yerine getiren, Gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir. Bu Usul ve Esaslarda belirtilen teşvikten; arazi,arsa,royalti, yedek parça ve amortismana tabi olmayan diğer harcamalar ile finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortaklıkları ile taahhüt işleri ve 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmelerine bağlı olan yatırımlar yararlanamaz. Başvuru Şekli: Yatırımcının, Kamu Taşınmazlarının  Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki yönetmeliğin Ek-1'de yer alan talep formunu ve Ek-6'da yer alan yatırım bilgi formunu doldurarak, Ek-2'de yer alan yatırımcıdan istenecek belgeler ile birlikte oluşturulacak 3 takım dosya (1 asıl, 2 kopya) ile 25.06.2019 tarihi mesai saati bitimine kadar Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Milli Emlak Müdürlüğü) yatırım türü ve başvuruda bulunan kişi veya şirketin ismi belirtilen kapalı ve imzalı zarf içerisinde müracaat edilmesi gerekmektedir. Başvuru öncesinde Niğde Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine 1.000- TL (Bin TL.) başvuru bedelinin yatırılarak, buna ilişkin makbuzun yukarıda sayılan belgelerle birlikte Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze (Milli Emlak Müdürlüğü) verilmesi gerekmektedir. Bu bedelin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İrtifak Hakkı tesis edilecek taşınmazlardan imar planı içerisinde bulunmayanların, yatırımcı tarafından imar planları ile imar uygulamalarının, yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin yapılması/yaptırılması, gereken hallerde tescil, ifraz,tevhit, terk ve benzeri işlemlerin  yapılması/yaptırılması amacıyla fiili kullanım olmaksızın bedelsiz olarak bir yıl süreyle ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması halinde bir yıl uzatılabilir. İrtifak Hakkının tapuya tesciline ilişkin işlemler ile bu hakların devri ve terkini, yapı ve tesislerin inşası ve kullanımı için ödenmesi gereken her türlü vergi,resim, harç prim ve benzeri mali yükümlülükler yatırımcı tarafından karşılanır. Yukarıdaki taşınmaz için başvuruda bulunacak yatırımcıların müracaatları, Kamu Taşınmazlarının  Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların 14. Maddesine istinaden kurulan Komisyonun yapacağı değerlendirme sonucu karara bağlanacaktır. İmar planında ayrıldığı amaç dışında talep edilen taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesis edilmeyecek veya kullanma izni verilmeyecektir. Başvuru belge ve formlarına www.milliemlak.gov.tr ve www.csb.gov.tr adreslerinden, Kırşehir  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden (Milli Emlak Müdürlüğü) ulaşılabilir."    

        


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR