SGK sigortalılık işlemlerinde değişiklik yaptı

     Kırşehir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Özgür Albayrak, SGK tarafından Sigortalılık İşlemlerinde yapılan değişiklikler ile ilgili olarak bilgiler aktardı.

         Kırşehir Serbest Muhasebeciler ve mali Müşavirler Odası Başkanı Albayrak açıklamasında, İlgili mevzuat bölümünde yayımlanan genelge ile bazı sigortalılık işlemlerinde değişiklikler yapıldığını ifade ederek, muhtarları da yakından ilgilendiren karara ilişkin detaylı bilgiler aktardı.

         Kırşehir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Albayrak açıklamasında şu bilgileri aktardı: "Vazife malullüğü aylığı almakta iken muhtar seçilen kişiler muhtarlık görevlerine istinaden 5510 sayılı kanunun 4-1/b bendi kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır. Ancak muhtar seçilenlerin muhtarlık görevleri haricinde aynı zamanda gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olması, esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olması, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortak olması, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortak olması, diğer şirket ve donatma iştiraklerinde ortak olması veya tarımsal faaliyette bulunması şartlarından birinde yer alması halinde  bu kişiler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, talepleri halinde  ise bu  taleplerini SGK’ ya bildirdikleri tarihi takip eden ay başından  itibaren, haklarında uzun vadeli sigorta kolları uygulanacaktır. Askerlik hizmetini   yapanlar,  askerlik  hizmetinden sayılan izin, hava değişimi, istirahat süreleri, birliğe sevk tarihi ile birliğe katılış tarihi arasında geçen süre veya erken terhis mahiyetinde izinli sayılan süreler ile askerlik hizmetinden sayılmayan sürelerde hizmet akdine  tabi  çalışılması durumunda, bu sürelere ilişkin belge sunulması ve bildirilen hizmetlerin fiili çalışmaya dayanmadığına dair aksine bir tespitin bulunmaması halinde, bu sürelerde  bildirilmiş olan sigortalılık geçerli sayılacaktır. Şirket kuruluş aşamasında çalıştırılacak sigortalılara ilişkin sigortalı tesciline esas olan bilgileri, ticaret sicil memurluklarınca SGK’ya elektronik ortamda aktarılan sigortalıların tescil işlemleri otomatik olarak yapıldığından, bu sigortalılar için ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi istenmeyecektir. İşverenler, sigortalı işe giriş bildirgesinin meslek adı ve kodu, 6356 sayılı Kanun gereğince belirlenen görev kodu, ÇSGB iş kolu, sigortalıların 4857 sayılı Kanunun 13  ve  14’üncü  maddelerine göre çalışıp  çalışmadığı, aynı Kanunun 30uncu maddesine göre engelli ve eski hükümlü olup olmadığı alanı ile sigortalının adresini her zaman, sigortalının işe başladığı tarih ve sigortalılık kodu değişikliği ya da söz konusu bildirgenin iptali ise, işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saat 23:59’a kadar e-sigorta yoluyla yapılabilecektir. Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, tespit edilmesi durumunda sigortalı işe giriş bildirgesi re’sen düzenlenerek  5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi  gereğince asgari ücret  tutarında  idari para cezası uygulanacaktır. Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin verilmediğinin tespit edilmesi durumunda sigortalı işten ayrılış bildirgesi re’sen düzenlenerek 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi  gereğince asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır. İşten ayrılış  nedenlerindeki  “26-Disiplin kurulu kararı ile fesih”  kodu “26-Devamsızlık nedeni ile fesih” olarak değiştirilmiştir. Askerlikte, tutuklulukta veya hükümlülükte geçirilen  süreler  tarım  sigortalılığı  ile 5510 sayılı kanunun  Ek-5 kapsamındaki sigortalılık süresi olarak  sayılmayacaktır. Askerlik hizmetini yaparken veya yurt dışında bulunurken 5510 sayılı Kanunun Ek 5 inci  ve  Ek  6’ıncı maddesi kapsamında sigortalı olup prim ödeyenlerin, bu süredeki sigortalılıkları sona erdilir.

         Muhtarlığın değişik nedenlerle boşalması halinde, yeni muhtar seçilinceye kadar muhtarlığa vekalet eden muhtar vekilleri 5510 sayılı kanunun 4-1/b maddesi kapsamında sigortalı sayılmayacaktır. SGK’ ya on-line olarak bildirilen vergi mükellefiyet kayıtlardan vergi mükellefiyet başlangıç ve bitiş tarihleri aynı gün olan kayıtların tespiti durumunda bu kayıtlara ilişkin 1/10/2008 tarihinden sonra (4/b) kapsamında tescil kaydı oluşturulmayarak bir günlük hizmette verilmeyecektir.

         Türkiye’de ikamet etmekte iken ikametini uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan ülkelere (Fransa, İngiltere, İsveç ve İsviçre hariç) taşıyanların isteğe bağlı sigortalılığı ikametin yurt  dışına taşındığı tarihten itibaren sona erecektir. Ancak ikametini uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere taşıyanların isteğe bağlı sigortalılıkları sigortalının aksine bir talebi olmadığı sürece devam ettirilecektir. 1/10/2008 tarihinden  önce 1479  sayılı  Kanun  kapsamında  tescili  yapılması gerektiği halde 506 sayılı Kanun kapsamında tescil yapıldığı sonradan tespit edilen sigortalılar, (4/b) kapsamında sigortalı olması gereken tarih itibariyle sigortalılığı başlatılacaktır. 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre borçlanma yapabilmek için 5510 sayılı kanunun 4-1/a, b veya c bendi kapsamında  sigortalı tescili olması gerekmektedir. 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendine tabi sigortalıların yapacakları hizmet borçlanmalarına ait borçlanma tutarı “Borçlanma Talep Dilekçesi” ile beyanda bulundukları prime esas kazanç üzerinden, prime esas kazanç  beyanında bulunulmaması halinde ise  borçlanma tutarı, asgari günlük kazanç tutarı üzerinden hesaplanacaktır."


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR