Rüzgar Enerji Santralleri için ÇED Olumlu Kararı Alındı

Rüzgar Enerji Santralleri için ÇED Olumlu Kararı Alındı

Kırşehir Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü, Kaman'a bağlı Yağmurlubüyükoba, Kurtbeliyeniyapan, Yağmurluarmutlu, Yağmurlusayobası Köyleri ve Temirli, Yağmurlusarıuşağı, Çadırlı Hacıbayram, Çadırlı Körmehmet, Kurancılı, Ömerhacılı Köyleri mevkiinde yapılması planlarar rüzgar enerji santrallerine ilişkin resmi internet sayfası aracılığıyla detaylı bilgiler aktardı.

Kırşehir Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; projeye ilişkin 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' Kararı verildiği ifade edilerek; Kırşehir Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerektiği belirtilerek şu detaylar aktarıldı: "Kırşehir İli Merkez, Kaman İlçesi Merkez İlçesi, Yağmurlubüyükoba, Kurtbeliyeniyapan, Yağmurluarmutlu, Yağmurlusayobası Köyleri ve Temirli, Yağmurlusarıuşağı, Çadırlı Hacıbayram, Çadırlı Körmehmet, Kurancılı, Ömerhacılı Köyleri mevkiinde yapılması planlanan Demirli Rüzgar Enerji Santral (30 Adet Türbin - 60 Mwm/Mwe) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' Kararı verilmiş olup; Kırşehir Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir.

Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Yağmurlubüyükoba, Kurtbeliyeniyapan, Yağmurluarmutlu, Yağmurlusayobası Köyleri ve Kaman İlçesi Demirli, Yağmurlusarıuşağı, Çadırlı Hacıbayram, Çadırlı Körmehmet, Kurancılı, Ömerhacılı Köyleri sınırları içerisinde Demirli Rüzgâr Enerji Santrali (30 Adet Türbin - 60 MWm/MWe)’nin kurulması ve işletilmesi planlanmaktadır. 1/25.000 Ölçekli Topoğrafik Haritanın J31 – b4, J31 – b3, J32 – a4, J32 – d1, J31 – c2 paftalarında yer alması planlanan Demirli Rüzgâr Enerji Santrali; Kırşehir il merkezine 15,53 km, Merkez İlçe merkezine 15,53 km, Kaman ilçe merkezine 13,32 km mesafede yer almaktadır (Yaklaşık ve kuş uçumu değerler verilmiştir.) Demirli Rüzgar Enerji Santrali her biri 2,0 MWm kurulu güce sahip toplam 30 adet rüzgar türbininden oluşacak şekilde projelendirilmiştir. Üretim, rüzgâr türbinlerindeki pervanelerin havanın hareketine bağlı olarak dönmesi ve bu hareketin şaftı döndürmesi ile elde edilen mekanik enerjinin alternatör vasıtası ile elektrik enerjisine çevrilmesi şeklinde özetlenebilir. Proje kapsamında yıllık 210.000.000,00 kWh elektrik enerjisi üretilmesi planlanmaktadır. Faaliyetlerden etkilenebilecek en yakın yerleşim yerleri Demirli ve Kurtbeyliyeniyapan Köyleridir. Temirli Köyündeki en yakın konut 17 numaralı türbinin 1.160 m kuzeybatısında, Kurtbeyliyeniyapan Köyündeki en yakın konut 25 numaralı türbinin 810 m kuzeydoğusunda yer almaktadır (Yaklaşık ve kuş uçumu değerler verilmiştir.). Proje alanındaki türbinlerin birbirlerine uzaklıkları ve yerleşim yerlerine uzaklıkları Bölüm II.1.de ayrıntılı olarak verilmiştir.

 Projenin iş akışı iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada tesis ünitelerinin oluşturulabilmesi için yapılacak inşaat ve montaj çalışmaları, ikinci aşama ise enerji üretiminin başlayacağı işletme aşaması olacaktır. İnşaat aşamasında yapılacak faaliyetler; ulaşım yollarının yapımı, rüzgar türbinlerinin montajı, şalt sahası ve enerji nakil hatları yapımı çalışmalarını kapsamaktadır. Bu ünitelerin inşaat çalışmalarında iş akışı izlenecektir. Hazırlık Aşaması: Projenin inşaat dönemi öncesinde yapılacak işlemleri kapsamaktadır. Bu aşamada üretim lisansı alınması, bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları gibi resmi izinlerin alınması ve alanın uygunluğu için yapılması gerekli etüt ve çalışmalar, ÇED Yönetmeliği kapsamındaki işlemlerinin gerçekleştirilmesi sürecidir. İnşaat İşlemleri: Etüt işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, şantiye alanı oluşturulması ile başlayacak ve ünitelerin inşası için, kazı dolgu işleri, beton işleri, kalıp demir işleri ile inşaat işlemleri uygulamaları ile gerçekleştirilecektir. Elektromekanik Teçhizat İşlemleri: Ünitelerin mekanik montajlarının yapılacağı aşamadır. Türbin ve generatörler (jeneratör), gibi elektromekanik teçhizatlarının montaj işlemleri gerçekleştirilecektir. Test Aşaması: Ünitelerin çalışma prensibi stabilizesinin tespiti için test işlemlerinin yapılacağı aşamadır. Test sonuçlarının enerji üretimi için uygun olması halinde işletme aşamasına RES ünitelerinde elektrik enerjisi üretimine geçilecektir. Tesisin ekonomik ömrü 49 yıl olarak planlanmıştır. Her yıl periyodik bakım çalışmaları düzenli olarak gerçekleştirilecek olup, gerekli revizeler yaptırılacaktır. Ekonomik ömrünü tamamlayan veya teknolojik gelişmelere bağlı olarak veyahut mevzuatlar çerçevesinde revize edilmesi gereken araç ve ekipmanlar yenilenerek veya bakımları yapılarak tesisin uzun yıllar yöreye ve ülkeye hizmet etmesi planlanmaktadır. Enerji, hayat kalitesini iyileştiren, ekonomik ve sosyal ilerlemeyi sağlayan en önemli faktördür. Dünya’da nüfus artışı, kentsel gelişim ve sanayileşmeye paralel olarak birincil enerji tüketimi de giderek artmaktadır. Nüfus ve gelir artışı, enerji tüketiminin artmasına neden olan temel etkenlerin başında gelmektedir. Yapılan projeksiyonlar, 2030 yılında dünya nüfusunun 8,3 milyara yükseleceğini göstermektedir. Bu durum, 1,3 milyar insana daha enerji arzı sağlanması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Türkiye'nin enerji politikasının temel hedefi, enerji ve tabii kaynakları; verimli, etkin, güvenli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirerek, ülkenin dışa bağımlılığını azaltmak ve ülke refahına en yüksek katkıyı sağlamaktır. Bu bağlamda Türkiye'nin enerji politikasının ana öğeleri; Enerji arzında dışa bağımlılığın azaltılması,  Kaynak, güzergah ve teknoloji çeşitliliğinin sağlanması, Yenilenebilir enerji kaynaklarının azami oranda kullanılması, Çevre üzerindeki etkilerin en aza indirilmesi,  Enerji alanında ülkemizin bölgesel ve küresel etkinliğinin arttırılması, Enerji verimliliğinin arttırılması,  Maliyet zaman ve miktar yönünden enerjinin tüketiciler için erişilebilir olması, Rekabetçi piyasa uygulamaları içinde kamu ve özel kesim imkanlarının harekete geçirilmesi olarak ifade edilmiştir. Ülkemiz, kalkınma hedeflerini gerçekleştirme, toplumsal refahı artırma ve sanayi sektörünü uluslararası alanda rekabet edebilecek bir düzeye çıkarma çabası içindedir. Bu durum, enerji talebinde uzun yıllardır hızlı bir artışı beraberinde getirmektedir. Önümüzdeki yıllarda da bu eğilimin devam edeceği hesaplanmaktadır."


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR