Resmi İlan

Resmi İlan - Düzeltme

İLAN
 KIRŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
                     MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 'NDEN                    
DÜZELTME İLANI
                                                                            
                                   
                                                                                                                                                    SATIŞI YAPILACAK LOJMAN
Sıra No İlçe Mahalle  Ada No Parsel No Bulunduğu
Kat
Daire
Numarası
Bağımsız Bölüm Numarası Kamu Konutunun Mimari Projesine Göre Brüt Alanı (m²) Adresi Arsa Payı İmar Durumu Fiili Durumu Tapu Türü Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi  İhale Saati
1 Merkez Aşık paşa Mah. 5754 10 1 3 3 110,00 Aşık paşa Mah. Şehit Mustafa Şen cad.B Girirşi No 8/3                                          KIRŞEHİR 10/228 Konut Alanı BOŞ Kat Mülkiyeti 110.000,00 11.000,00 27.08.2020 09:40
2 Merkez Aşık paşa Mah. 5754 11 1 4 4 110,00 Aşık paşa Mah. B BLOK 8/4                                           KIRŞEHİR 13/228 Konut Alanı DOLU Kat Mülkiyeti 110.000,00 11.000,00 27.08.2020 10:20
1- Yukarıda tapu bilgileri ile taşınmaz özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait lojman, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yer alan hükümler ile 4706 Sayılı Kanunun 4. maddesinin 5 ila 11. fıkraları çerçevesinde satış ihaleleri yapılacaktır. 
2- İhaleler Kırşehir  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü  Kervansaray  Mahallesi Erdoğan Durkal sokak No.2- Kırşehir  adresinde bulunan toplantı odasında  hizalarında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
3- İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde  Kırşehir  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
4- (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;
a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,
b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,
c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. 
5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminat makbuzunu (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) 
b)Yasal yerleşim yerini gösterir belge (ikametgah ilmuhaberi) 
c)Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri (Adres Beyanı)
d) Gerçek kişiler için TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğunu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.
6- Yukarıdaki taşınmaz özelliklerinden Fiili Durumu sütunundaki bilgiler ihale anına kadar değişiklik gösterebilir.
4706 sayılı Kanunun 4. maddesi gereği ihale tarihine kadar kurumlarınca bildirilenler yasa gereği öncelikli alım hakkı sahibi sayılacaktır.
8- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
9- Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10-İhalelere ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr ve www.kirsehir.csb.gov.tr web sayfasında yayımlanmaktadır.

İLAN OLUNUR

Basın No: 170


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR