Resmi İlan

Jandarma

MÜBADELE İLANI

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığından;

4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca Kırşehir, Nevşehir, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlıkları ile Nevşehir JAKEM K.lığına ait ekonomik ömrünü tamamlamış muhtelif marka ve cinste 23 (yirmi üç) adet HEK taşıtın mübadelesi yapılacaktır.

1-İdarenin;

a) Adı                                                                 : Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı

b) Adresi                                                           : Medrese Mah. Kayseri-Kırşehir Karayolu Üzeri Merkez / KIRŞEHİR

c) Telefon ve belgegeçer numarası            : Tel: 0 386 213 11 55 – Fax: 0 386 212 46 92

ç) Elektronik posta adresi                              : ademkurutas@jandarma.gov.tr

2-Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın Adı, niteliği, türü ve miktarı:  Ekonomik ömrünü doldurmuş; HEK durumda Toplam 23 (Yirmiüç) adet muhtelif marka ve modelde taşıt.

3-Mübadele Konusu İdare Tarafından Alınacak Mal/Malzeme ve Taşıtların Durumu ve özellikleri:

En az (3) adet 2020 model Fiat Egea Sedan Easy 1.4 95 Hp, Manuel Vites, (Siyah Renkli) Sedan Tipi taşıt,

En az (1) adet 2020 model Fiat Egea Sedan Mirror 1.4 Fire 95 Hp, Manuel Vites (Beyaz Renkli) Sedan Tipi taşıt,

En az (18) Adet 2020 yılı üretimi 195/65R/15 PETLAS Marka, Dış Lastik, Kar Tipi,

En Az (22) Adet 2020 yılı üretimi 215/65/16C PETLAS Marka, Yol Tipi, Dış Lastik.

4- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Etme yeri: Medrese Mah. Kayseri-Kırşehir Karayolu Üzeri Merkez / KIRŞEHİR adresinde bulunan Kırşehir İl Jandarma Komutanlığına teslim edilecektir.

5- İdare Tarafından Verilecek Malın/Malların Teslim Alma yeri: 9 (dokuz) adedi Kırşehir İl Jandarma Komutanlığından, 7 (Yedi) adedi Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığından, 6 (altı) adedi Nevşehir İl Jandarma Komutanlığından ve bir (1) adedi Nevşehir JAKEM K.lığından teslim alınacaktır.

6-Mübadelenin;

a) Yapılacağı yer: Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı (Medrese Mah. Kayseri-Kırşehir Karayolu Üzeri KIRŞEHİR)

b) Tarihi ve saati: 27.08.2020 günü saat: 15:00
7-Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel; 452.527,78 TL
8-İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli: 456.930,00 TL

9-Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

   Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

   a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

   b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 13.576,00 TL) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

   c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

         1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

         2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

         1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

         2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

      d) 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

         1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

         2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi istenir.

10-Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

11-Mübadele şartnamesi, mübadele dokümanı Medrese Mah. Kayseri-Kırşehir Karayolu Üzeri Merkez / KIRŞEHİR adresinde bulunan Kırşehir İl Jandarma Komutanlığında görülebilir ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Defterdarlık, Mal Müdürlüğü, Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine ödenecek 25,00 TL  (Yirmi beş Türk Lirası) karşılığı yukarıdaki idarenin adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

12-Teklifler, 27.08.2020 günü saat: 14.00’a kadar Kırşehir İl Jandarma Komutanlığına teslim edilecektir.

13-Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

14-Taraflarca imzalanarak sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

15-Bu mübadelede kısmi teklif verilemez. Verilecek araçlar ile alınacak araç ve lastiklerin KDV ve ÖTV’si yükleniciye aittir.

16-Mübadelede verilecek araçlar; ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 - 16:00 saatleri arasında 9 (dokuz) adedi Kırşehir İl Jandarma Komutanlığında, 7 (Yedi) adedi Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığında, 6 (altı) adedi Nevşehir İl Jandarma Komutanlığında ve bir (1) adedi Nevşehir JAKEM K.lığında görevliler nezaretinde görülebilecektir.

17-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

18-İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

 

 

ARAÇ LİSTESİ

S.NO

MARKASI

TİPİ

CİNSİ

MODELİ

TAŞITIN
MEVCUT KM

ESKİ RESMİ PLAKASI

BULUNDUĞU YER

 
 

1.

FORD

TRANSİT VAN

MİNİBÜS

2000

71264

40 JAA 003

Kırşehir İl J. K.lığı

 

2.

IVECO

65.9 HAFİF

KAMYON

1998

104450

40 JAA 010

Kırşehir İl J. K.lığı

 

3.

 FIAT

 ALBEA

OTOMOBİL

2006

204203

40 JAA 013

Kırşehir İl J. K.lığı

 

4.

IVECO

 

KAMYON

2002

242536

40 JAA 024

Kırşehir İl J. K.lığı

 

5.

FORD

TRANSİT 190 

KAMYONET

2001

148779

40 JAA 025

Kırşehir İl J. K.lığı

 

6.

FORD

 TRANSİT 2.5

MİNİBÜS

2001

556008

40 JAA 027

Kırşehir İl J. K.lığı

 

7.

FORD

 350L HR TDI

MİNİBÜS

2004

509214

40 JAA 028

Kırşehir İl J. K.lığı

 

8.

FORD

 TRANSİT 2.5

MİNİBÜS

2001

383217

40 JAA 045

Kırşehir İl J. K.lığı

 

9.

RENAULT

 CLIO SYMBOL 1.6 16V

OTOMOBİL

2003

460908

40 JAA 052

Kırşehir İl J. K.lığı

 

10.

FORD

 TRANSİT 350L HR

KAMYONET

2004

32759

50 JAB 007

Nevşehir JAKEM K.lığı

 

11.

FORD 

TRANSİT 

KAMYONET

2000

83293

71 JAA 008

Kırıkkale İl J. K.lığı

 

12.

IVECO 

M 24.9 

OTOBÜS

1999

196000

71 JAA 069

Kırıkkale İl J. K.lığı

 

13.

 FORD

TRANSİT T12

MİNİBÜS

2001

339728

71 JAA 034

Kırıkkale İl J. K.lığı

 

14.

FORD 

TRANSİT 330 S 

MİNİBÜS

2002

399250

71 JAA 045

Kırıkkale İl J. K.lığı

 

15.

FORD 

TRANSİT 190 ÇHAS 

KAMYONET

2002

150565

71 JAA 010

Kırıkkale İl J. K.lığı

 

16.

FORD 

TRANSİT 

MİNİBÜS

2002

461808

71 JAA 028

Kırıkkale İl J. K.lığı

 

17.

 FİAT

ALBEA 

OTOMOBİL

2003

297341

71 JAA 066

Kırıkkale İl J. K.lığı

 

18.

FORD

TRANSİT 190V TDI 

KAMYONET

1999

118544

50 JAA 008

Nevşehir İl J.K.lığı

 

19.

FORD

 350L HR VAN TDI

MİNİBÜS

2002

319975

50 JAA 051

Nevşehir İl J.K.lığı

 

20.

FORD

350L HR VAN TDI 

MİNİBÜS

2002

469798

50 JAA 016

Nevşehir İl J.K.lığı

 

21.

MİTSUBİSHİ 

L200 MAGNUM4X4 

KAMYONET

2005

422222

50 JAA 058

Nevşehir İl J.K.lığı

 

22.

 FORD

TRANSİT 350L HR VAN 

MİNİBÜS

2002

338970

50 JAA 065

Nevşehir İl J.K.lığı

 

23.

 FİAT

ALBEA 

OTOMOBİL

2006

160051

50 JAA 076

Nevşehir İl J.K.lığı

 

Basın No: 168


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR