Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları değiştirildi

     Kırşehir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler odası Başkanı Özgür Albayrak, Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranlarına ilişkin bilgiler aktardı.

         Kırşehir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Albayrak açıklamasında; "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca çıkarılan ve 13.06.2020 tarihli ve31154 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranlarına İlişkin Tebliğegöre 13 Haziran 2020    tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %9, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %10olarak  tespit edildi..Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu’nun 281’inci maddesinde alacakların, 285’inci maddesinde de  borçların  değerlemesinde  vadesi  gelmemiş  olan  senede  bağlı  alacakların  değerleme gününün kıymetine irca olunabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu işleme pratikte reeskont işlemi denilmektedir. Bir başka deyişle alacak ve borç senetleri mukayyet değerleri yerine “net bugünkü değeri” ile değerlenmektedir.Reeskont  işleminin  yapılması  banka  ve  bankerler  için  zorunlu  olup  bunların  dışında kalanlar  için  ihtiyaridir.  Ancak,  ihtiyarilik  hakkından  yararlananların  alacak  senetlerini reeskonta tabi tutmaları halinde borç senetlerini de reeskonta tabi tutmaları zorunludur" ifadelerine yer verdi.

         Kırşehir SMMMO Başkanı Albayrak açıklamasının devamında şu detayları aktardı: " Diğer taraftan, 238 Seri No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca, reeskont işleminin yapılması sırasında senette faiz oranı belirlenmiş ise bu oran, belirlenmemiş ise TürkiyeCumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen avans faiz oranı dikkate alınacaktır. Dolayısıyla, 13.06.2020     tarihinden  sonra  yapılacak  reeskont  işlemlerinde  bu  Tebliğ  ile  avans  işlemleri  için belirlenen yıllık %10 faiz oranı uygulanacaktır.  Ancak, Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi kurumlar ise, “iskonto” için belirlenen yıllık %9 oranını dikkate alacaktır."


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR