Mucur'a 256 Konut Yapılacak

Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Toplu Konut İdaresi tarafından Mucur'da hayata geçirilecek olan konut projesine ilişkin resmi internet sayfası aracılığıyla bilgiler aktardı.

 Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Toplu Konut İdaresi tarafından Mucur'da hayata geçirilecek olan konut projesine ilişkin resmi internet sayfası aracılığıyla bilgiler aktardı.

                Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden derlediğimiz bilgilere göre, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 256 Adet Konut, 4 Dükkanlı Ticaret ve 1 Adet Cami projesi Mucur'da hayata geçirilecek. Proje incelemelerinin yapıldığı çalışma ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci de başlatıldı.

                Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Kırşehir İli Mucur, ilçesi Solaklı Mahallesi mevkiindeki T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılması planlanan 256 Adet Konut, 4 Dükkanlı Ticaret ve 1 Adet Cami projesi ile ilgili olarak KIRŞEHİR Valiliğimize sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır" şeklinde bilgiler aktarıldı.

                Yapılan açıklamada proje detayları şu şekilde sıralandı: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların ev sahibi olabilmeleri için "100 Bin Sosyal Konut Projesi" lansmanıyla TOKİ tarafından yapılacak olan projelerden olan Kırşehir ili, Mucur ilçesi Solaklı Mahallesinde, “256 Adet Konut, 4 ükkanlı Ticaret ve 1 Adet Cami Projesi” İnşaatlarının yapımını kapsamaktadır. Faaliyetin gerçekleştirileceği (ÇED İzin Alanı) alanın yüz ölçümü toplam 43.843,611 m2 ’dir. Mahalle kültürünü önceleyen, yatay mimariyi esas alan medeniyete uygun sosyal konut projelerinde talebin çok olduğu projeler için ilk etapta hak sahipleri kurayla belirlenecektir. Ancak gelen tüm taleplere Bakanlık tarafından da yol haritası belirlenecektir. İş bu rapor; söz konusu proje için hazırlanmış olup, 26.05.2017 tarih ve 30077 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” listesinde, Madde 33- Toplu Konut Projeleri (200 konut ve üzeri) kapsamındadır. İnşa edilecek olan tüm yapılar (konut yapıları, kapalı otopark, depo, makine daireleri, trafo yapıları, site giriş yapıları, kapıcı daireleri, sosyal donatı yapıları) konut yapılarında tünel kalıp ve diğer yapılarda karkas yapım sistemlerine uygun olarak inşa edilmesi planlanmaktadır. İnşa edilecek yapılar deprem riski bulunmayan bölgede bulunmakta olup temellerin radye jeneral temel sistemi ile inşa edilmesi planlanmaktadır. İnşaat yapım tekniği Avan ve uygulama projeleri bu emsal uygun olarak, deprem yönetmeliği de dikkate alınarak hazırlanacaktır. Söz konusu projenin uygulama projeleri ÇED surecinden sonra yapılacaktır. Proje ile ilgili olarak planlanan toplu konutların işlev ve kapasite acısından hizmet ömrü genel anlamda sınırsızdır. Yapılması planlanan toplu konutlar, mevcut inşaat teknolojileri ile en üst düzey teknolojilere Gore yapılacağından en az 50 senelik bir fonksiyonel ömre sahip olacağı tahmin edilmektedir. Tesisatın fiziki ömrü ise, yapıldıkları malzemenin fiziki ömrü ile sınırlıdır. Mekanik aksam, beklenen fiziki ömürleri üçyüzaltmışbeş sonunda yenilenecek, diğer tesisatta da gerekli yenilemelere gidilecektir. Bu tür yenileme çalışmaları ile toplu konutların ömrü daha da uzayacaktır. Konut Projesi inşaat aşamasında ortalama 80 kişinin çalıştırılması planlanmaktadır. Hafriyat çalışmaları 10 ay, inşaat çalışmaları 8 ay sürecek olup proje toplamda 15 ayda tamamlanacaktır. Hafriyat çalışmaları aşamasında ayda 25 gün, günde 8 saat çalışılacaktır. Raporda belirtilmeyen ve yüklenici tarafından sonradan yapımına karar verilen inşaat uygulaması, teknolojik yöntem ve imalarlarla ilgili gerekli izinler yüklenici tarafından alınacaktır. İskan aşamasında idari işlerin site yönetimine teslim edilmesi sonrasında vaziyet planı içerisinde yer alan her türlü imalatın sorumluluğu (atık toplama vb.) site yönetimi tarafından sağlanacaktır.

                Kırşehir İli, Mucur İlçesi Solaklı Mahallesinde, TOKİ tarafından “256 Adet Konut, 4 Dükkanlı Ticaret ve 1 Adet Cami Projesi” nin yapılması planlanmaktadır. Bilindiği üzere 58-59 ve 60. Hükümetlerin Acil Eylem Planı’nın Sosyal Politikalar başlığı adı altında; Yerel yönetimlerle işbirliği sağlanarak kentlerdeki gecekondulaşmanın önlenmesi ve mevcut gecekondu alanlarının iyileştirilmesi-dönüştürülmesi ve dar gelirlilerin kira öder gibi kısa sürede ev sahibi olmalarının sağlanması hedeflenmiştir. TOKİ, 2003 yılında gerçekleştirilen yasal düzenlemeler çerçevesinde, kentsel dönüşüm projelerinde de faaliyet göstermek üzere yetkilendirilmiştir. Toplu Konut İdaresi Kaynaklarının Kullanım Şekline İlişkin Yönetmelik kapsamında, TOKİ “gecekondu bölgelerinin dönüştürülmesi ve iyileştirilmesi amacıyla finansman sağlama” yı da yönetim kaynaklarının kullanılacağı alanlar arasına katmıştır. TOKİ 2003’ten bu yana belediyelerle işbirliği içinde yaşam alanları planlamaya ve çağdaş kentleşmeye yönelik kapsamlı bir politika izlemektedir. Belediyeler ile işbirliğine gidilerek kentsel yenileme projeleri başlatılmıştır. Alan topoğrafya, mülkiyet ve altyapı koşullarının uygun olması yerleşime uygun alan olarak belirlenmiştir. Söz konusu projenin ve proje yerinin herhangi bir alternatifi düşünülmemiştir.

 Proje konusu faaliyet kapsamında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapımı planlanan konutlar, inşaat ruhsatlarının alındığı tarihten başlamak üzere en geç 15 ay içinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecektir.nşaat; 256 adet konut, 4 dükkanlı ticaret ve 1 adet cami olarak planlanmıştır. Faaliyetin gerçekleştirileceği (ÇED İzin Alanı) alanın yüz ölçümü 43.843,611 m2 ’ dir.Söz konusu projenin yapımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından planlanmaktadır. Projenin ÇED sürecinin tamamlanmasına müteakip, inşaat yapım ihalesi gerçekleştirilecek ve ihale sonuçlarına bağlı olarak Yüklenici ile yapım sözleşmesi imzalanacaktır. Bu sözleşmenin imzalanması neticesinde yüklenici uygulama projelerini üretecek, projelerin gerekli kurum onaylarını tamamlayacak ve inşaatların yapımına başlanacaktır. Yüklenici tarafından vaziyet planında bulunan yapıların temelleri atılmadan arazide sondaj yaptıracak ve temel kazısı, taşıma gücü, oturma, zemin iyileştirme ve stabilite konularında jeoteknik değerlendirmeyi yaparak uygulama projelerini üretecektir. Elektrik ve sıhhi tesisat çalışmaları da tamamlanarak, sıva işlemleri yapılacaktır. Tüm iç ve dış duvarların sıva ve boya işlemleri ile birlikte diğer donatı ve döşeme işleri tamamlanarak kullanıma açılmak üzere gerekli işlemleri gerçekleştirilecektir. Projenin inşaat aşaması sırasında gerekli tüm teknoloji çevre ve işçi sağlığı unsurları dikkate alınarak kullanılacaktır.Faaliyetin gerçekleştirileceği (ÇED İzin Alanı) alanın yüz ölçümü 43.843,611 m2’ dir. Projenin inşaat çalışmaları sırasında oluşacak hafriyatın tamamı Mucur Belediyesi’nin göstereceği hafriyat üçyüzaltmışbeş döküm alanına taşınacaktır. Faaliyet sahasında inşaat ve iskan aşamasında toprak kirliliğine sebep olacak herhangi bir işlem yapılmayacaktırFaaliyet kapsamında atık pil oluşumunun söz konusu olması durumunda, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Madde 5 f bendi “f) Atık pil ve akümülatörlerin evsel ve diğer atıklarla birlikte depolanması, alıcı ortama verilmesi ve yakılması yasaktır.” doğrultusunda hareket edilecek ve atık piller atık pil kumbaralarında ayrı olarak toplanarak ilgili atık pil toplayan lisanslı (TAP derneği gibi) firma/kuruluşlara taşeron firma tarafından verilecektir.Projenin inşaat aşamasında çalıştırılması planlanan personel kaynaklı su ihtiyacı bir önceki bölümde hesaplandığı üzere 12 m3 /gün’ dür Yukarıda hesaplandığı şekilde yıllık 12 m3 /gün personelin kullandığı içme ve kullanma suyu tüketimi söz konusudur. Bu suyun 1/1 oranında atık suya dönüşeceği kabul edilirse oluşacak atık su miktarı yine 12 m3 /gün olacaktır. Söz konusu atık sular Kırşehir Belediyesi - Su ve Kanalizasyon İşleri’ ne ait mevcut kanalizasyon hattına yapılacak bağlantı vasıtasıyla bertarafı sağlanacaktır. Mucur Belediyesi’ nden izin yazısının alınacağını taahhüt ederiz. Ayrıca inşaatların yapımı sırasında hazır beton sulama işlemi için her kat döküldükten sonra sabah ve akşam saatlerinde günde iki kez sulama yapılacaktır, günde 1500 lt su kullanılacaktır ve yollarda tozumayı önlemek için de 0,01 m3 /gün m2 su tüketilecektir. Sulama işlemleri için kullanılan suyun buharlaşacağından dolayı atık su olarak geri dönüşümü söz konusu değildir."

 


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR