Katı Atık Bertaraf Tesisi için ÇED Olumlu kararı alındı

Katı Atık Bertaraf Tesisi için ÇED Olumlu kararı alındı

 

Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Kurugöl Köyü'nde yapılması planlanan Katı Atık Bertaraf Tesisi Projesi ile ilgili olarak resmi internet sayfası aracılığıyla bilgiler aktardı.

Kırşehir Çevre ve Şehircilik İL Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Kırşehir İli Mucur, İlçesi Kurugöl Köyü, 291 Ada, 1 Nolu Parsel (Eski 102 Ada, 239 Parsel) mevkiinde yapılması planlanan Biyogaz Tesisi (9,36 Mwe/9,63 Mwm) ve Organik Gübre Üretim Tesisi Kapasite Artışı projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' Kararı verilmiş olup; KIRŞEHİR Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir" şeklinde bilgiler aktarıldı.

Kırşehir Çevre ve şehircilik İL Müdürlüğü yaptığı açıklamada projeye ilişkin şu detayları aktardı: "aerobik ortamda, biyolojik olarak parçalanması sağlanacaktır. Organik içerikli atıkların biyolojik olarak parçalanması esnasında açığa çıkacak olan biyogaz ise kojenerasyon ünitesinde elektrik ve ısı enerjisi üretimi için kullanılacaktır. Kurulacak kojenerasyon sistemi toplam gücü ise 9,36 MWe/9,63 MWm olacak şekilde dizayn edilecektir. “Biyogaz Tesisi (1,2 MWe) Ve Organik Gübre Üretim Tesisi” projesinin daha önce 102 Ada, 239 Nolu Parsel olarak ÇED süreci yürütülmüş olup, Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 14.11.2019 tarih ve E.17016 sayılı “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilmiştir. Günde 95 ton atık ve 1,2 MWe enerji üretimi üzerinden alınan karar doğrultusunda, imar görüşleri tamamlanmış olup, proje alanında inşaat çalışmaları öncesi zemin etüt çalışmaları devam etmektedir. Kapasite artışı kapsamında yer görme/arazi etüd çalışmaları tamamlanmış, fizibilite raporu onayı alınmıştır. Bu çalışmalar sona erdikten sonra; imar çalışmaları kapsamında 102 Ada, 239 nolu parsel ifraz edilerek ÇED raporuna tabi 291 Ada 1 Parsel olarak küçülmüştür. Eski tapulu alan 88.790,47 m2 olup, güncel tapuda alan 30.714,63 m2 olmuştur. Söz konusu kapasite artışı projesinde günlük 1.330 ton atık alınarak 9,36 MWe enerji elde edilmesi planlanmıştır. Proje kapsamında ayrıca, 560 ton/gün organomineral gübre üretim kapasiteli katı gübre üretim tesisi yer alacaktır. Bu kapsamda ilk olarak “Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri İle Fermente Ürün Yönetimi Tebliği” kapsamında “Fizibilite Raporu” hazırlanarak Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne sunulmuş olup, 05.02.2020 tarih ve E.30002 sayı ile onaylanmıştır. Planlanan Biyogaz tesisinin (9,36 MWe/9,63 MWm) planlanma amacı ise; bölgedeki hayvancılık tesislerinden kaynaklı hayvansal dışkı atıkların ve çiftliklerde ortaya çıkacak organik atıklarının nihai bertarafının sağlanması için yoğun talebin olmasıdır. Proje kapsamında ağırlıklı olarak büyükbaş hayvan (besi ve süt ineği) kullanılarak işletilecek biyogaz tesisi kurulacaktır. Ayrıca az da olsa besleme menüsünü zenginleştirmek amacıyla çevrede mevcut tarımsal kaynaklı bitkisel atıklar (Hayvansal yem atıkları, sap, saman, mısır silajı ve tarım arazilerinde kalan bitki dokusu atıkları), tavuk dışkısı ve kan kullanılacaktır. Tesiste işletme aşamasında yılda 12 ay, ayda 30 gün, günde 24 saat çalışılacaktır. Proje için seçilen yere en yakın yerleşim birimi Kurugöl köyü olup, tesis alanına mesafesi 2.000 m’dir. Geleneksel enerji kaynaklarının tükenebilir nitelikte oluşu ve rezervlerin önümüzdeki yıllarda tükenme boyutlarına ulaşması insanlığı yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Günümüzde yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak güneş, rüzgâr, biyokütle vb. enerji kaynakları kullanılmakta ve kullanımı artarak devam etmektedir.

Anaerobik biyoteknoloji ile biyogaz üretimi, yenilenebilir enerji kaynakları arasında önemli bir yeri olan biyokütleden enerji elde etme yöntemlerinden birisidir. Son 25 yıldır, anaerobik çürütme prosesleri, endüstriyel ve zirai atıkların çoğuna uygulanmaktadır. Elde edilen bu temiz enerji, organik artıklarının oksijensiz ortamda metan gazına dönüşümü ile mümkündür. Geriye kalan kısım ise zenginleştirilmiş bir gübre kaynağı olmaktadır. Bu faydalar göz önünde bulundurulduğunda biyogaz üretimini sağlayacak olan Biyogaz Tesisleri ülke ekonomisi açısından ve atıkların bertarafının yönetimi açısından son derece önem arz eden yapılardır. Üretilen elektrik, orta gerilim hattına verilerek enterkonnekte ağa ulaştırılacaktır. Ayrıca söz konusu tesisin kurulması ile bölgede bulunan hayvancılık tesisleri ve özellikle organik maddelerin de tesise alınarak bertarafı sağlanabilecektir. Projenin kurulması ile beklenen hedefler verilmiştir.  Ağırlıklı büyükbaş hayvan dışkılarının ve yukarıda belirtilen diğer organik atıkların anaerobik çürütülmesi sonucunda biyogaz elde edilecek, elde edilen biyogaz kojenerasyon tesisinde ısı ve elektrik enerjisine dönüştürülecektir. Isı tesisin iç tüketiminde kullanılacaktır. Enerji ekonomik olarak değerlendirilebilecektir. Ağırlıklı hayvan barınaklarından (ahırlardan) toplanan hayvan dışkısı ve bitkisel atıklar çürütülüp daha kararlı bir forma sokulacak ve kokusuz, çevreye zararsız fermente gübre haline getirilecektir, Fermente edilmiş ürün ham dışkıya kıyasla daha az koku ve daha fazla serbest azot (N) içerecektir. Ham dışkının içerisinde yer alabilecek ve tarımcılık için zararlı olabilecek organizmalar imha edilmiş olacaktır. Halen uygulanan dışkı depolama faaliyetlerinde ortaya çıkan CH4 emisyonları önlenecektir. Biyogaz Tesisi’ne gelecek olan organik içerikli atıkların anaerobik ortamda, biyolojik olarak parçalanması sağlanacaktır. Organik içerikli atıkların biyolojik olarak parçalanması esnasında açığa çıkacak olan biyogazın yakılması sonucunda ısıl enerji de açığa çıkar. Buradaki atık ısı, atık ısı geri kazanımı sistemi sayesinde hammaddenin reaktörlere beslenmesinden önce ısıtılmasında ve biyoreaktörün sabit bir sıcaklıkta tutulmasında kullanılacaktır. Sistemde kojenerasyon prosesi sonucu oluşacak atık ısı (egzoz gazı) katı fermente ürün kurutma, sıvı fermente ürün konsantrasyon ve hijyenizasyon süreçlerinde kullanılacaktır. Kurulacak kojenerasyon sistemi toplam gücü 9,36 MWe/9,63 MWm olacak şekilde dizayn edilecektir."


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR