Hızlı Tren İçin Nihai Karar!

Kırşehir'in merakla beklediği hızlı tren projesi için nihai karar açıklandı.

Kırşehir'in merakla beklediği hızlı tren projesi için nihai karar açıklandı.

         Konu ile ilgili olarak Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Kırşehir İli Merkez, Akçakent, Akpınar, Kaman, İlçesinde T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Delice-Kırşehir Demiryolu (Hızlı Tren) projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından incelenerek son şekli verilmiş olup, söz konusu rapor halkın görüş ve önerilerini almak üzere ÇED Yönetmeliği'nin 14.Maddesi (1) no'lu bendi kapsamında Bakanlıkta ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde on (10) takvim günü görüşe açılmıştır. Bakanlığa/Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne iletilen görüşler projeyle ilgili karar alma sürecinde dikkate alınacaktır. Görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na veya Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat edilebilir" şeklinde bilgiler aktarıldı.

         Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu detaylar aktarıldı: " Söz konusu faaliyet; T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Kırıkkale ili ve İlçeleri ile Kırşehir ili ve ilçeleri idari sınırları içinde yapımı planlanan “Delice-Kırşehir Demiryolu” projesidir. Projenin yatırım programındaki adı; “Delice-Kırşehir Demiryolu (Altyapı, Üstyapı, Elektromekanik) Etüt, Proje, Mühendislik Ve Danışmanlık Hizmet Alımı”, yatırım proje numarası ise 2015 E 010080.04 olarak geçmektedir. Söz konusu proje, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından “UBM Uluslararası Birleşmiş Müşavirler Müş. Hiz. Ağ.‟ye ihale edilmiştir. Hat güzergahı; Kırıkkale ili, Delice ilçesinden başlamakta olup Kırşehir Merkez‟de son bulmaktadır. Söz konusu proje geliş/gidiş olmak üzere iki hat ve hızlı tren standartlarına uygun olarak projelendirilmiştir. Hattın geometrik standartları, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 200 km/saat proje hızına göre projelendirilen diğer hatlarla bütünlüğün sağlanmasını temin edecek şekilde tespit edilmiştir. Bu nedenle güzergâh araştırmalarında, en küçük kurp yarıçapı 2500 m, maksimum eğim %0.16 olarak planlanmıştır. Güzergahın uzunluğu 106+000 km (toplam metretül uzunluğu 107+733 km) olup yaklaşık 22+880 km si Kırıkkale ili sınırlarında, 83+120 km ise Kırşehir ili sınırlarında kalmaktadır. Proje kapsamında demiryolu hattı inşaatı sırasında 2 tane şantiye kurulacağı ve inşaat aşamasında yaklaşık 450 kişinin çalışacağı öngörülmektedir. Şantiye alanlarının yerleri ve sayısı, Etüt, Proje Mühendislik Hizmetlerinin tamamlanmasından sonra inşaat işlemleri sırasında netleşecek olup bu süreç içerisinde değişebilmesi söz konusudur. Şantiye alanlarının yerleri ve koordinatları belirlendikten sonra Kırıkkale ve Kırşehir Çevre ve İl Şehircilik Müdürlüklerine ile ilgili diğer kurumlara bildirilerek gerekli izinler alınacaktır. Şantiye yerlerinin belirlenmesi sırasında Karayolu Kamulaştırma sınır çekme paylarına dikkat edilecektir. Delice-Kırşehir Demiryolu(Hızlı Tren) Projesi; hem yük hem de yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere planlanmıştır. Söz konusu güzergah; Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Kırıkkale 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında kalmaktadır. Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında; Tarımsal Nitelikli Araziler, Kentsel Yerleşik Alanlar, Kırsal Yerleşik Alanlar, Orman Arazileri, Mera Arazileri, Turizm Merkezi, Maden Çıkarım Alanları ve Jeolojik Sakıncalı Alanlar yer almaktadır. Kırıkkale 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında ise; tarım arazileri, çayır ve mera arazileri kapsamında yer almaktadır. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı‟nın 05.02.2017 tarih ve 4067 sayılı yazısında BOTAŞ ile ilgili bölümde yer alan “Demiryolu güzergahının ve eklentilerinin, boru hatlarında/tesislerinde korozyona neden olabilecek muhtemel enterferans etkilerinden ve olumsuz vibrasyon etkilerinden korunabilmesi” ifadesi de dikkate alınarak Delice-Kırşehir Demiryolu Projesi hat ekseninin 1000 m sağından ve 1000 m solundan olmak üzere toplam 2000 m genişliğinde bir koridor inceleme alanı olarak belirlenmiştir. 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete‟de (Değişik:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği‟nin Ek-I “Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi” Madde 8- Yollar ve havaalanları: a) 100 km ve üzeri demiryolu hatları kapsamında yer almakta olup ÇED Raporu, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından 31.12.2019 tarih ve 310986 sayılı yazısı ile iletilen özel format doğrultusunda hazırlanmıştır. Söz konusu faaliyet; T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Kırıkkale İli ve İlçeleri ile Kırşehir ili ve ilçeleri idari sınırları içinde yapımı planlanan “Delice-Kırşehir Demiryolu” projesidir. Güzergahın uzunluğu 106+000 km (toplam metretül uzunluğu 107+733 km) olup yaklaşık 22+880 km si Kırıkkale ili sınırlarında, 83+120 km ise Kırşehir ili sınırlarında kalmaktadır. Güzergah Kırıkkale ili Delice ilçesinden başlamakta olup sırasıyla Akçakent (Kırşehir), Keskin (Kırıkkale), Akpınar (Kırşehir) ve Kaman (Kırşehir) ilçelerinden geçerek Kırşehir Merkez‟de son bulmaktadır.Söz konusu proje geliş/gidiş olmak üzere iki hat ve hızlı tren standartlarına uygun olarak yük ve yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere projelendirilmiştir. Hattın geometrik standartları, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 200 km/saat proje hızına göre projelendirilen diğer hatlarla bütünlüğün sağlanmasını temin edecek şekilde tespit edilmiştir. Bu nedenle güzergâh araştırmalarında, en küçük kurp yarıçapı 2500 m, maksimum eğim %0.16 olarak planlanmıştır. Proje kapsamında 4 adet tünel, 5 adet viyadük, 4 adet köprü, 60 adet alt geçit, 19 adet üst geçit, 6 adet aç-kapa yapılması planlanmıştır. Ayrıca proje kapsamında 1 adet istasyon 2 adet siding yapılması planlanmaktadır. Projenin inşaat aşamasında yarma ve kazı işlemlerinden kaynaklanan malzemenin uygun nitelikte olması durumunda ihtiyaç duyulan malzeme öncelikle yarma ve kazı malzemesinden karşılanacaktır. Malzemelerin uygun nitelikte olup olmadığı yapılan analizler neticesinde kesinleşecektir. Yarma ve kazı işlemi sonucu oluşan malzemenin uygun özellik taşımaması veya yetersiz kalması durumunda, ihtiyaç duyulan malzeme bölgede yer alan malzeme ocaklarından karşılanacaktır. Bu durumda malzeme ocakları için; ÇED Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında gerekli izinler alınacak veya ÇED Yönetmeliği (ÇED Gerekli Değildir, ÇED Olumlu veya ÇED Kapsam Dışı) ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında izinleri alınmış ruhsatlı malzeme ocakları kullanılacaktır. Ayrıca karayollarına ait ocakların kullanılması durumunda ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğünden gerekli izinler alınacaktır. Bu nedenlerden dolayı proje kapsamında belirlenmiş malzeme ocağı bulunmamaktadır. Elektrifikasyon gerilimi ihtiyacı; 25 kV Monafaze 50 Hz olacaktır. İşletmede gerekli olan bu enerji; hat güzergâhı civarında yer alan trafo merkezlerinden sağlanacak ve hat güzergâhına dağıtımı için ara mesafeleri 30–70 m açıklıkta değişen beton direkler inşa edilerek şebeke sistemi oluşturulacaktır. Proje kapsamında beton direkler ve traversler satın alınarak temin edilecek olup, güzergah boyunca istasyon inşaatlarında ve beton direklerin sabitlenmesi amacıyla beton kullanılacaktır. Öngörülen demiryolu hattının Ġç Anadolu Bölgesi'nde yapımı devam eden AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tren Hattı‟na ve yapımı planlanan Çorum - Delice ve Kırşehir-Aksaray hızlı tren hatlarına entegre edilecek olması yerel, bölgesel ve uluslararası yük ve yolcu ulaşımı açısından önem taşımaktadır Samsun, Çorum, Kırşehir, Aksaray Ulukışla ve Adana şehirlerinin birbirine bağlaması ile yeni bir kuzey güney koridoru oluşturulması hedeflenmektedir. Bu koridor gerek iç Anadolu‟yu Karadeniz‟e bağlaması açısından gerekse de Delice Müsellesiyle YHT hattına bağlanması açısından büyük önem arz etmektedir. Böylelikle bölgenin ekonomik olarak gelişmesi de hedefler arasındadır. Hızlı tren projesinin hayata geçmesi ile birlikte hem seyahat süresi azalmış olacak hem de trafikten çekilecek yük ve yolcu araçları sayesinde motorlu araçlar nedeniyle atmosfere salınan gaz emisyonlarında azalım sağlanması beklenmektedir. Projenin Yatırım Ve İşletme Süresi Demiryolu projelerinde alt yapının ekonomik ömrü yaklaşık olarak 30 yıl olarak kabul edilmektedir. Üst yapı ve işletim sistemlerinin ekonomik ömrü ise yapılacak bakım ve onarım çalışmaları doğrultusunda değişiklik göstermekle birlikte alt yapının ekonomik ömrü ile ilişkili olacaktır. Bu nedenlerden dolayı hızlı tren projelerinin ekonomik ömrü yapılacak bakım çalışmaları ile bağlantılı olarak yaklaşık 30 yıl kabul edilmektedir. Söz konusu demiryolu projesinin uygulama projelerinin tamamlanmasından ve gerekli izinlerin alınmasından itibaren inşaat süreci başlayacak olup, inşaat işlemlerinin yaklaşık 4 yıl süreceği öngörülmektedir."


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR