Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Değerleme Oranı Belli Oldu

    Kırşehir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Özgür Albayrak, 2020 yılı ikinci dönem geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının belli olduğunu açıkladı. 
    Kırşehir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Albayrak açıklamasında; “2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,10 (yüzde iki virgül on) olarak açıklandı” ifadelerini kullandı. 
    Kırşehir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Albayrak açıklamasında şu detayları aktardı: “GVK’nın mükerrer 120’nci maddesi uyarınca, ticari  kazanç  sahipleri  (basit  usulde vergilendirilenler  hariç)  ile  serbest  meslek  erbabı  cari  vergilendirme  döneminin  gelir vergisine mahsup edilmek üzere, bu Kanunun ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümlerine göre (indirim ve istisnalar ile Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri de dikkate alınarak) belirlenen ilgili hesap döneminin üçer aylık kazançları1(42’nci madde kapsamına  giren  kazançlar  ile  noterlik  görevini  ifa  ile  mükellef  olanların  bu  işlerden sağladıkları kazançlar hariç) üzerinden 103 üncü maddede yer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan  oranda  geçici  vergi  ödemek  zorundadırlar.  Aynı  şekilde,  Kurumlar  Vergisi Kanununun 25’nci maddesi uyarınca kurumlar vergisi mükellefleri de cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120’  nci maddesinde belirtilen esaslara göre geçici vergi ödemektedirler. Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298’inci maddesinin (B) fıkrasına göre yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilân edilmektedir. 1Yasa maddesinde altı aylık ibaresi olmakla birlikte 2000/1514 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, bu süre üç ay olarak belirlenmiştir.  
    1  Mart  2014  tarihli  ve  289218  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan.  6527  sayılı  Bazı Kanunlarda  Değişiklik  Yapılması  Hakkında  Kanun’un  14’üncümaddesi  ile  5429  sayılı Türkiye  İstatistik  Kanununun  58 inci  maddesinin  başlığı  “Yürürlükten  kaldırılan  ve uygulanmayacak  hükümler  ile  atıflar”  olarak  değiştirilmiş  ve  maddeye  aşağıdaki  fıkra eklenmiştir. “Muhtelif mevzuatta Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) ve Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) yapılmış olan atıflar, Kurumca hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE), tarım sektörü TEFE ve ÜFE’ye yapılan atıflar Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksine yapılmış sayılır.”213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298’inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından  kaynaklanan  nedenlerden  dolayı  geçici  vergi  dönemlerinde  de  ihtiyaç duyulmaktadır.” 
 


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR