Gabro Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi için ÇED Gerekli Görülmedi

Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü tarafından hayata geçirilmesi planlanan Gabro Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi için Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir kararı alındığını duyu

 

         Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü tarafından hayata geçirilmesi planlanan Gabro Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi için Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir kararı alındığını duyurdu.    

         Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kırşehir İli Merkez, İlcesi Ulupınar Köyü Mevkiindeki Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan ER:3371123 VE 40/2018-05 İzin Numaralı Iı-A Grubu Kültepe Gabro Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince ER:3371123 VE 40/2018-05 İzin Numaralı Iı-A Grubu Kültepe Gabro Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi Projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir" şeklinde bilgiler aktarıldı.

         Kırşehir Çevre ve Şehircilik İL Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada projeye ilişkin şu bilgilere yer verildi: " Ocaktan elde edilecek malzemenin bölgede yer alan ve/veya yapımı planlanan yolların yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinde kullanılması planlanmaktadır. Proje kapsamında gabro ocağından yıllık 800.000 ton malzeme çıkartılması planlanmaktadır. Çıkartılan gabronun yıllık 380.000 ton’u kırma eleme tesisinde boyutlandırılarak kullanılacağı alana sevk edilecek olup, geri kalan 420.000 ton malzeme ise projede ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılmak üzere, blok boyunda kamyonlara yüklenerek kullanılacağı alanda dolgu, duvar ve kırmataş malzemesi olarak kullanılması planlanmaktadır. Faaliyet kapsamında 4703 Sayılı Kanun Kapsamında tesisten çıkarılacak malzemelerin CE Standartlarına uygunluğu belgelendirilecek ve CE Belgesi alınmadan ürünler piyasaya arz edilmeyecektir.

         Proje alanı, Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Ulupınar Köyü sınırları içerisinde yer almakta olup, sahaya ulaşım için mevcut devlet yoluna 50 m. mesafededir. Faaliyet kapsamında yeni yol yapımı gerekmeyecektir. Hammadde Üretim İzin alanının tamamı ÇED izin alanı olarak kullanılacaktır. Proje kapsamındaki en yakın konut, 500 m. mesafede yer alan Ulupınar Köyüne ait konuttur. Hazırlanan bu Proje Tanıtım Dosyasında faaliyetin çevresel etkileri incelenirken bu konut değerlendirilmiştir. Ulupınar Köyü Merkezi kuş uçumu 3,36 km, Kırşehir İl Merkezine ise yine kuş uçumu 35,58 km mesafede yer almaktadır. Ruhsat alanı içinden dere geçmemektedir. Proje alanı çevresinde bulunan dere ve su kaynaklarına herhangi bir müdahalede bulunulmayacaktır. Faaliyetten olumsuz etkilenmesi durumunda her türlü zarar ve ziyan faaliyet sahibi tarafından karşılanacaktır. ÇED sahası, faaliyet alanında yer alan ve DSİ’ni ilgilendiren tüm maddi unsurların (baraj, gölet, kaptaj, kaynak, içme suyu hattı, sondaj kuyusu, sulama kanalı vb.) söz konusu faaliyetten olumsuz etkilenmesi durumunda her türlü zarar ve ziyan faaliyet sahibi tarafından karşılanacaktır. Proje alanı çevresinde bulunan en yakın tarım arazisi kuş uçuşu 90 m. mesafede bulunmaktadır. Faaliyetten kaynaklı tozdan etkilenmemesi için tozun minimize edilmesi amacı ile taşıma güzergâhının sulanacaktır. Faaliyet alanı ile yollar spreyleme işlemi ile nemlendirilecektir. Gabro Ocağı ve kırma eleme tesisinde toplam 23 personel çalışacaktır. Bunlar, 1 adet şantiye şefi, 1 adet daimi nezaretçi, 5 adet operatör, 11 adet şoför, 5 işçidir. Ocak alanında patlayıcı madde olarak ANFO kullanılacak, yemlemede dinamit, yapılacak patlatmalarda ateşleme için 25 milisaniye gecikmeli kapsüller kullanılacaktır. Patlayıcı maddeler ilgili firmalardan ihtiyaca göre temin edilecek olup proje sahasında depolanma işlemi yapılmayacaktır. Çalışma alanının köşe noktalarına poligon taşları dikilecektir, söz konusu poligon taşlarının faaliyete başlamadan önce dikilecek ve faaliyet süresince sökülmeyecektir. Bu sınırların dışında hiçbir çalışma yapılmayacaktır. Ocak içi yollar mevsim şartlara bağlı olarak ihtiyaç duyuldukça sulanarak toz oluşumu minimize edilecektir. Ocakta üretiminde delikler delinmeden önce bitkisel toprak sıyrılacak, bitkisel toprak depo alanında geçici süre ile depolanacaktır. Depolanan bu bitkisel toprak, üretim sonrası arazi ıslah çalışmalarında kullanılacaktır. Bitkisel toprak sıyrıldıktan sonra delme, patlatma işlemi yapılıp, ekskavatör yardımıyla malzeme yerinden sökülüp, kamyonlara yüklenerek, ocak sahası içerisinde yer alan kırma eleme tesisine nakledilecektir. Ocak sahasında açık işletme yöntemlerinden basamaklarda delme – patlatma yöntemi uygulanacak olup galeri usulü patlatma kesinlikle yapılmayacaktır. Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) yüklenici firma tarafından alınmadan herhangi bir üretim yapılmayacaktır ve Çevre İzni kapsamında başvuru yapılacaktır. Proje alanında faaliyete başlanmadan önce her türlü izinler alınacaktır. İzinler alınmadan faaliyet yapılmayacaktır. Proje alanında faaliyete başlanmadan önce her türlü izin alınacaktır. Faaliyet kapsamında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ilgili maddeleri uyarınca hazırlanarak yürürlüğe girmiş ve girecek olan tüm Yönetmelikler ile diğer mevzuat kapsamında çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi için gerekli her türlü izinlerin alınacaktır ve ilgili Yönetmeliklere uyulacaktır. Proje kapsamında Mer-i Mevzuat uyarınca gerekli izinlerin alınmasını müteakip çalışmalara başlanacaktır. Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 19.08.2020 tarih ve 2312985 sayılı görüşü doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılmadan faaliyete başlanmayacaktır . Faaliyet kapsamında alınan kurum görüşleri verilmiştir. Faaliyet alınan ve alınacak kurum görüşleri doğrultusunda sürdürülecektir. Gürültü, emisyon ve titreşimle ilgili herhangi bir şikayet olması durumunda çalışma parametreleri tekrar düzenlenecek olup şikayet unsurları bertaraf edilecektir. Faaliyetten kaynaklı yöre halkının herhangi bir zararı olması durumunda verilmiş olan zararlar yüklenici firma tarafından tanzim edilecektir. Proje Tanıtım Dosyası dışında işlem yapılmayacak olup ilave yapılması halinde ÇED Yönetmeliği gereğince gerekli müracaatlar yapılacaktır. Patlatma işlemi anlık bir faaliyet olup oluşacak taneler iri olacağından ocak alanı içerisinde hemen çökecektir. Tozu en alt seviyede tutabilmenin en önemli unsuru planlanan patlayıcı paternine uymak ve milisaniyeli gecikme kapsülleri kullanmaktır. Galeri usulü patlatma yapılması yeraltı suyu pınarları ve kaynakları için hem iş sağlığı ve güvenliği kapsamında hem de toz oluşumu konusunda olumsuz bir faaliyettir. Bu nedenle galeri usulü işletmecilik yapılmayacaktır. Ayrıca patlatma sırasında oluşan tozumayı azaltmak için yapılabilecek diğer bir önlem ise patlatma ile gevşetilecek alan patlatma öncesi arazöz ile sulanarak ince partiküllerin yayılması azaltılacaktır. Bu önlemler ile patlatmanın yeraltısuyu pınarları ve kaynakları için olumsuz etkisi en az seviyeye inecektir. Faaliyete başlandıktan sonra Atık Yönetim Planı Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne onay için sunulacaktır. DSİ 12. Bölge Müdürlüğü’nün 16.07.2020 tarih ve E401474 sayılı görüşünde belirtildiği üzere; Söz konusu proje sahasının DSİ projeleri kapsamına girmediği belirlenmiştir.

         Faaliyetin inşaat ve işletme aşamasında alıcı ortamların evsel ve sanayi türü atıklardan etkilenmemesi için; işletme faaliyetleri süresince, mer’i mevzuatta yer alan 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun, 07.04.2012 Tarih ve 28257 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri, 10.10.2012 tarih ve 28437 sayılı İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri ile bundan sonraki süreçte DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan herhangi bir koruma alanı yükümlülüklerine uyulacaktır.

         Yeraltı suyu kaynaklarının (varsa kaynak, sondaj kuyusu, vb. ) miktar ve su kalitesi açısından olumsuz etkilenmemesi için tüm önlemler alınacak ve yeraltısuları ile kaynakların korunması çerçevesinde yürürlükte bulunan tüm mevzuata, Proje Tanıtım Dosyasında verilen tüm hususlar ile taahhütlere uyulacaktır. İşletme sırasında çalışma alanı olarak seçilen saha ve çevresinde bulunan, kaynak pınar, çeşme, kuyu, havuz ve diğer su kullanıcılarının etkilenmesi durumunda faaliyet sahibi tarafından yakın/uzak mesafeden aynı kalite ve miktardaki su temin edilecek olup; bu hizmet karşılığında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Yine proje sahası içerisinde kalan kuru dere yatakları boyunca menba ve mansap bağlantısı sağlanacaktır. Proje alanı içerisinde ve çevresinde yer alan dereler için 09 Eylül 2006 tarih ve 26284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/27 sayılı ‘Dere Yatakları ve Taşkınlar’ konulu Başbakanlık Genelgesi’nde belirtilen hükümlere uyulacaktır. İşletilecek olan saha yakınından geçen sulama kanallarının zarar görmemesi için gerekli tedbirler alınacak ve oluşabilecek tahribatların onarılması sağlanacaktır. Yine faaliyet sahasına 350-500 metre mesafede bulunan Kültepe Barajı’nın zarar görmemesi için patlatma (emniyetli patlatma miktarı) miktarlarına azami dikkat edilecek, herhangi bir olumsuzluk durumunda oluşabilecek zarar ve ziyan yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.Faaliyetin arazi hazırlama, inşaat ve işletme aşamalarında 2872 sayılı Çevre Mevzuatı hükümlerine uyulacaktır. BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nün 16.07.2020 Tarih ve 6324 sayılı görüşünde belirtildiği üzere, proje alanında mevcut veya planlanan boru hattı ve tesis bulunmamaktadır. Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 19.08.2020 tarih ve 2312985 sayılı görüşünde belirtildiği üzere; proje sahası içerisinde bulunan mera parselinin içerisinde kalan çalışma alanı için 4342 Sayılı Mera Kanunu kapsamında gerekli izinler alınacaktır. Mera Kanunu’nun 14. Maddesi gereğince Tahsis Amacı Değişikliği yapılacaktır. Gerekli izinler alınmadan herhangi bir faaliyete başlanmayacaktır. Kırşehir İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün (İdare) 21.07.2020 Tarih ve E3973 sayılı görüşünde belirtildiği üzere; faaliyete başlamadan önce 10.08.2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında Gayri Sıhhi Müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınacaktır. İşyeri Açma ve çalışma Ruhsatı alınmadan üretim faaliyetinde bulunulmayacaktır. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü’nün görev alanına giren köylere ait içme suyu tesislerine ve içme suyu hatlarına zarar verilmesi halinde yüklenici firma tarafından doğabilecek mağduriyetler giderilecektir. Köylere ait yolların kullanılması durumunda, yol geçiş izin belgesi alınacaktır. İdareyle protokol yapılacak ve yol ağlarına zarar verilmesi halinde yüklenici firma tarafından doğabilecek mağduriyetler giderilecektir. Faaliyet kapsamında öncelikle mülkiyet durumu çözülecek; şahıs arazilerine ait kamulaştırma işlemleri tamamlanacaktır. 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Yönetmeliklerine uyulacaktır. Ruhsat işlemleri için hali hazır harita ve imar planı yaptırılacaktır. İmara esas zemin etüdü hazırlatılacaktır. Daha sonra yapılacak tesisler ve ilgili binalara ait mimaristatik-elektrik-sıhhi tesisat projeleri tamamlanarak inşaat ruhsatı işlemleri için başvuruda bulunulacaktır."

 

MEDAŞ Ça­lı­şan­la­rı­nı Ödül­len­dir­di
Konya, Ka­ra­man, Niğde, Ak­sa­ray, Nev­şe­hir ve Kır­şe­hir il­le­ri­nin elekt­rik da­ğı­tım fa­ali­yet­le­ri­ni yü­rü­ten Meram Elekt­rik Da­ğı­tım A. Ş. (MEDAŞ) hem tü­ke­ti­ci­le­ri­ne daha iyi hiz­met ve­re­bil­mek hem de bu zor gün­ler­de ça­lı­şan­la­rı­nın mo­ti­vas­yon­la­rı­nı yük­sel­te­bil­mek için şir­ket içe­ri­sin­de ya­rış­ma dü­zen­le­di.
Şir­ket ça­lı­şan­la­rı, tü­ke­ti­ci­le­rin elekt­rik sa­yaç­la­rı­nın okun­ma­sı ve kont­rol edil­me­si adına ya­pı­lan dü­zen­li zi­ya­ret­ler­de ka­pa­lı olan ve uzun sü­re­dir sa­ya­cı­na ula­şı­la­ma­dı­ğı için hem sayaç en­deks­le­ri oku­na­ma­mış hem de sayaç kont­rol­le­ri ya­pı­la­ma­mış tü­ke­ti­ci­le­re ula­şıp ge­rek­li kont­rol­le­ri ya­pa­bil­mek için bir­bir­le­ri ile ya­rış­tı. Oluş­tu­ru­lan tatlı re­ka­bet or­ta­mın­da sa­ya­cı­na eri­şi­le­me­di­ğin­den uzun sü­re­dir ge­rek­li kont­rol­le­ri ya­pı­la­ma­mış pek çok tü­ke­ti­ci­ye ula­şı­la­rak hiz­met ve­ril­di.
Ya­rış­ma son­ra­sın­da üstün ba­şa­rı gös­te­ren per­so­nel­le­re de ödül­le­ri ve­ri­le­rek mü­ka­fat­lan­dı­rıl­dı.
Ay­rı­ca MEDAŞ yet­ki­le­ri ile ya­pı­lan gö­rüş­me­de yet­ki­li­ler; her ay pe­ri­yo­dik ola­rak elekt­rik sayaç en­deks­le­ri­nin okun­ma­sı ve kont­rol­le­rin ya­pıl­ma­sı­nın EPDK mev­zu­at­la­rı ile zo­run­lu kı­lın­dı­ğı­nı, bunun için de tü­ke­ti­ci­le­rin sa­yaç­la­rı­nın oku­na­ma­dı­ğı ve kont­rol­le­ri­nin ya­pı­la­ma­dı­ğı ay­lar­da böl­ge­de gö­rev­li iş­let­me­le­ri­ne ya da çağrı mer­ke­zi­ne baş­vu­rup ran­de­vu ala­rak iş­lem­le­ri­nin ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­le­ce­ği­ni dile ge­tir­di.


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR