Boztepe'ye Demir Ocağı Kurulacak

Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Boztepe'de hayata geçirilmesi planlanan demir ocağı projesi ile ilgili olarak resmi internet sayfası aracılığıyla detaylı bilgiler aktardı.

Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Boztepe'de hayata geçirilmesi planlanan demir ocağı projesi ile ilgili olarak resmi internet sayfası aracılığıyla detaylı bilgiler aktardı.

         Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda; "Kırşehir İli Boztepe, ilçesi Kırşehir ili, Boztepe ilçesi, Karacaören Köyü Mevkii mevkiinde yapılması planlanan IV. Grup Demir Ocağı projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir. ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince İR:88233 Ruhsat Numaralı Sahada IV. Grup Demir Ocağı Projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir" şeklinde bilgiler aktarıldı.

         Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü açıklamasında projeye ilişkin şu bilgilere yer verdi: "İşbu proje kapsamında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen saha içerisinde ocak faaliyetleri yürütülecek olup, elde edilen cevherin tüvenan olarak nakledilmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında açık ocak alanında yapılacak madencilik faaliyetleri milisaniye gecikmeli patlatma yöntemiyle basamaklar oluşturularak gerçekleştirilecektir.Proje kapsamında 3.585,32 ha’lık işletme ruhsat alanı içerisinde 14,36 ha’lık ÇED alanı olup, ÇED alanı içerisinde 2,43 ha’lık alan ocak alanı olarak belirlenmiştir. Söz konusu ÇED alanı içerisinde

şantiye alanı, toprak depolama alanı, cevher stok alanı ve pasa depolama alanı yer alacaktır. Bu proje kapsamında 10 kişiye istihdam sağlanacaktır. Teknik ekip dışındaki personel öncelikle civar yerleşimlerden sağlanacak, gerekli görülmesi halinde işçi sayısı artırılıp azaltılabilecektir. İşbu proje kapsamında yapılacak üretim çalışmalarında yılda 10 ay, ayda 25 gün ve günde 8 saat tek vardiya halinde gündüz gerçekleştirilecektir. ÇGDYY’ne göre gündüz 07:00’dan 19:00’a kadar zaman dilimi olarak belirtilmiştir. Çalışanların sosyal ihtiyacı, faaliyet sahibi tarafından ÇED alanı içerisinde yer alacak şantiye alanından karşılanacaktır.Faaliyetin gerçekleştirileceği alana ulaşım; Boztepe ilçe merkezinin kuzeyinden ayrılan tali yol kullanılarak sağlanabilmektedir. ÇED alanında ya da çevresinde projeden etkilenebilecek olan ve trafik tıkanıklığına maruz kalabilecek ya da çevre problemlerine yol açabilecek ulaşım yolları bulunmamaktadır.Proje kapsamında faaliyete başlamadan önce yüzey toprağı sıyrılarak, toprak depolama alanında depolanacaktır. Üretim faaliyetleri kapsamında oluşacak pasa malzemesi ise pasa döküm alanında depolanacaktır. Üretim faaliyetleri ile rehabilitasyon faaliyetleri eş zamanlı yürütülecektir. Nihai üretimin tamamlandığı kazı alanları pasa malzemesi ile doldurulacaktır. Bu işlemden kaynaklı şev dipleri doldurulup, kırılarak, basamak eğimi ve şev açıları düşürülmüş olacaktır.  Rehabilitasyon işlemleri için daha önce toprak depolama alanında depolanmış nebati toprak serilerek ocak kapatma işlemi tamamlanacaktır. Projenin gerçekleştirilmesi sırasında oluşması muhtemel atıklar, belediye atıklar, ambalaj atıkları, evsel nitelikli atık sulardır. Bunun yanı sıra, toz emisyonu, gaz emisyonu ve gürültü oluşumu mevcuttur. Proje kapsamında; ÇED sınırları içerisinde tehlikeli atık, atık yağ, tıbbi atık, bitkisel atık yağlar, atık pil ve akümülatör ile ömrünü tamamlamış lastik oluşumu olmayacaktır. Ancak proje kapsamında beklenmedik durumlarda oluşacak atıklar ve bertaraf yöntemleriyle ilgili ayrıntılı açıklamalar proje içerisinde yer almaktadır. Proje kapsamında belirlenen ÇED alanının tamamı şahıs arazileri (tarım arazisi) üzerinde yer almaktadır. ÇED alanı içerisinde bulunan şahıs arazileri ilk etapta anlaşma yoluna gidilecek ve tarım dışı amaçlı kullanılması amacıyla, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gerekli başvurular yapılacak, kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde tüm izinler alındıktan sonra faaliyetlere başlanacaktır. Proje Tanıtım Dosyasında belirtilen ÇED alanı dışında bir işlem yapılmayacak olup, ilave yapılması halinde tekrardan gerekli başvurular yapılacaktır. Bahse konu projede öngörülmemiş bir etki ortaya çıkması halinde gerekli tedbirler alınacaktır. Proje kapsamında geçen tüm izinler alınacak olup, Mer-i Mevzuat uyarınca gerekli izinlerin alınmasına müteakip çalışmalara başlanacaktır. ÇED alanı ÇED Yönetmeliği Ek-V listesi kapsamında milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, biyo genetik rezerv alanları, biyosfer rezervi, doğal sit ve anıtlar, arkeolojik, tarihi kültürel sitler içerisinde bulunmamakla birlikte, 0,2 km mesafede Doğal Sit Alanı (Nitelikli Koruma Alanı), 1,9 km mesafede Doğal Sit Alanı (Sürdürülebilir) ve 4,0 km mesafede ise Kalaba ve Seyfe Sulama Alanı yer almaktadır. Faaliyetin inşaat, işletme ve ÇED izleme dönemlerinde 07.04.2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı

Korunması Hakkında Yönetmelik”te belirtilen hükümlere uyulacaktır. Bu kapsamda; ekolojik dengenin korunmasında gerekli özen gösterilecek, özellikle dere alanlarının ve yakın çevresinin doğal yapıları bozulmayacak, akarsu civarına çöp, moloz v.b atık bırakılmayacaktır. Malzemenin alınması ve depolanması esnasında, derelerin akış rejimi ve akış doğrultusu değiştirilmeyecek, su akış kesitinin daralmasına sebebiyet veren ve su akışını engelleyerek taşkınlara sebep olabilecek yapılar yapılmayacak, faaliyet alanında yüzeysel suların drenajına ilişkin gerekli her türlü önlem faaliyet sahibi tarafından alınacak, pasa ve maden atıklarının kesinlikle dere yatakları içerisine bırakılmayacaktır. Üst kotlardan gelen akışın mansaba sorunsuz bir şekilde iletilmesi sağlanacaktır. Yapılması planlanan ocak işletmesinde, alanın drenajının kapanmasına sebep olabilecek büyük oyuntu ve çukurlar açılarak göllenmelere sebebiyet verilmeyecektir. ÇED alanının eğimli topografyaya sahip olması nedeniyle yüzey suları ve ani su baskınlarına karşı gerekli önlemlerin alınması faaliyet sahibinin sorumluluğundadır. Dere yatak kesitleri tamamıyla doğal hali ile muhafaza edilecek, depo sahalarında alt kotlara malzeme kaymasına karşı topuk tahkimatı oluşturularak dere yatağı ve şevleri korunacaktır. ÇED alanı ve altyapı tesislerinin büyüklüğünde ya da lokasyonunda değişiklik yapılması halinde revize edilen alan için DSİ 12. Bölge Müdürlüğü görüşü alınacaktır. Ulaşım yollarının yapım ve bakım çalışmaları için derelerin üzerinden geçiş sağlanması amacıyla sanat yapısı yapılacak ve dere geçişleri en az ve en verimli şekilde planlanacaktır. Dere yatakları üzerinden geçişlerde kuru dere yatakları ve sürekli akışa sahip dere yataklarında onaylı taşkın tekerrür debilerine göre boyutlandırma yapılacaktır. Dere yatak güzergâhlarında DSİ'nin bilgisi ve izni olmadan değişiklik yapılmayacaktır. Proje kapsamında çalışmalar sırasında faaliyet alanında heyelanlara, çukurlaşmalara ve göllenmelere meydan verilmeyecek şekilde arazi topografyasına uygun çalışılacaktır. İşbu Proje Tanıtım Dosyasında belirtilen proje çalışma alanı genişletilmeyecektir. Ocak alanında vaziyet planı esas olup, sınırları kazıklarla herhangi bir şüpheye mahal vermeyecek şekilde sigortaya bağlı sabit röper noktalarına teknik esaslara uygun olarak yerleştirilecek ve faaliyet sahibi tarafından korunacaktır. ÇED alanında ocak alt kotu, zemin seviyesinin altına inmeyecek şekilde olacak, büyük çukur ve oyuntular oluşturulmayacaktır. Dere yatakları ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerde (Mülga) Başbakanlığın, 2006/27 sayılı "Dere Yatakları ve Taşkınlar" konulu genelgesi ve 03.05.2019 tarih ve 30763 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği'nde" yer alan hususlara uyulacaktır. ÇED çalışma alanı içerisinde ve civarında su kaynağına rastlanılması durumunda DSİ 12. Bölge Müdürlüğü ile irtibata geçilecek, mevcut su kaynakları ve kaynağı besleyen alanda herhangi bir tahribat yapılmayacak, bu alanlarda işletme faaliyeti yapılmayacaktır. Ocak işletmesi esnasında 7 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik ve 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkındaki Tebliğ'de belirtilen hükümlere uyulacaktır. Çalışan kişilerden kaynaklanan muhtemel evsel nitelikli atık sular (fosseptik) ve işletmeden kaynaklanacak atık sular için 31 Aralık 2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" hükümlerine uyulacaktır."


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR