Biyogaz Enerji Santrali ve Gübre Tesisi Kapasite'nde Kapasite Artışı Yapılacak

Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gübre Tesisi kapasite Artışı Projesi ile ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi'nin olumlu şeklinde kararlaştırıldığını bildirdi.

Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gübre Tesisi kapasite Artışı Projesi ile ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi'nin olumlu şeklinde kararlaştırıldığını bildirdi.

         Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Özbağ Beldesi'nde hayata geçirilmesi planlanan Biyogaz Enerji Santrali (9,36 Mwe) ve Gübre Tesisi Kapasite Artışı ile ilgili olarak detaylı bilgiler aktarılırken, "Kırşehir İli Merkez, İlçesi Özbağ Beldesi, Erevik Mahallesi, 565 Ada, 3 Parsel (Eski 565 Ada-1/2 Nolu Parseller, 566 Ada 1 Nolu Parsel) mevkiinde yapılması planlanan Biyogaz Enerji Santrali (9,36 Mwe) ve Gübre Tesisi Kapasite Artışı projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' Kararı verilmiş olup; KIRŞEHİR Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir" şeklinde bilgiler aktarıldı.

         Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada proje ile ilgili olarak şu bilgiler kaydedildi: " Proje konusu faaliyetle ilgili olarak; günde 95 ton atık ve 3 ton sıvı fermente ürün çevrimi ve 1,56 MWe enerji üretimi için fizibilite süreci yürütülmüş olup 23.06.2020 tarih ve 126578 sayılı ilk fizibilite onay yazısı alınmıştır.Fizibilite onayının ardından gerçekleştirilen ÇED Çalışmaları neticesinde; 24.07.2020 tarih ve 202097 sayılı ÇED Gerekli Değildir Kararı alınmıştır.Gelinen mevcut durumda yatırımcı firma tarafından projenin atık alım kapasitesinin arttırılması amaçlanmış olup günlük 95 ton olan atık miktarının 1.642 ton/gün’e çıkarılması planlanmıştır. Proje kapsamında ayrıca 300 ton/gün organomineral gübre üretim kapasiteli gübre üretim tesisinin de yer alması planlanmıştır. Bahse konu proje ÇED Gerekli Değildir Kararı verilen alan içerisinde gerçekleştirilecek olup alan artışına gidilmemiştir. Planlanan kapasite artışı projesi kasapmında yürütülen fizibilite süreci neticesinde 13.11.2020 tarih ve 240238 sayılı fizibilite onay yazısı alınmıştır. Planlanan proje kapsamında; biyogaz tesisine gelecek olan organik içerikli atıkların anaerobik ortamda, biyolojik olarak parçalanması sağlanacaktır. Organik içerikli atıkların biyolojik olarak parçalanması esnasında açığa çıkacak olan biyogaz ise kojenerasyon ünitesinde elektrik ve ısı üretimi için kullanılacaktır. Proje kapsamında ağırlıklı olarak büyükbaş hayvan dışkısı kullanılarak işletilecek biyogaz tesisi kurulacaktır. Ayrıca besleme menüsünü zenginleştirmek amacıyla tavuk dışkısı, saman/silaj ve tarımsal, bitkisel atıklar ile diğer atıklar da kullanılacaktır. Proje konusu biyogaz tesisinin planlanma amacı; öncelikli olarak bölgedeki hayvancılık tesislerinden kaynaklı hayvansal dışkı atıklarının ve tarımsal atıkların nihai bertarafının sağlanması olup, ayrıca geri dönüştürülebilir enerji kaynağı olan biyogazdan enerji üretilmesidir. Geleneksel enerji kaynaklarının tükenebilir nitelikte oluşu ve rezervlerin önümüzdeki yıllarda tükenme boyutlarına ulaşması insanlığı yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Günümüzde yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak güneş, rüzgâr, biyokütle vb. enerji kaynakları kullanılmakta ve kullanımı artarak devam etmektedir. Anaerobik biyoteknoloji ile biyogaz üretimi, yenilenebilir enerji kaynakları arasında önemli bir yeri olan biyokütleden enerji elde etme yöntemlerinden birisidir. Anaerobik çürütme prosesleri, belli şartların sağlanması koşuluyla endüstriyel ve zirai atıkların çoğuna uygulanmaktadır. Elde edilen bu temiz enerji, organik artıklarının oksijensiz ortamda metan gazına dönüşümü ile mümkündür. Geriye kalan kısım ise belli proseslerden geçilrilmesi sonucunda zenginleştirilmiş bir fermente ürün olmaktadır. Bu faydalar göz önünde bulundurulduğunda biyogaz üretimini sağlayacak olan biyogaz tesisleri ülke ekonomisi açısından ve atıkların bertarafının yönetimi açısından son derece önem arz eden işletmelerdir.Ağırlıklı olarak büyükbaş hayvan dışkılarının ve belirtilen diğer organik atıkların anaerobik çürütülmesi sonucunda biyogaz elde edilecek, elde edilen biyogaz kojenerasyon tesisinde ısı ve elektrik enerjisine dönüştürülecektir. Isı tesisin iç tüketiminde kullanılacaktır. Hayvan barınaklarından toplanan hayvan dışkısı ve bitkisel atıklar çürütülüp daha kararlı bir forma sokulacak ve kokusuz, çevreye zararsız fermente ürün haline getirilecektir, Fermente edilmiş ürün ham dışkıya kıyasla daha az koku ve daha fazla serbest azot (N) içerecektir. Ham dışkının içerisinde yer alabilecek ve tarımcılık için zararlı olabilecek organizmalar imha edilmiş olacaktır. Halen uygulanan dışkı depolama faaliyetlerinde ortaya çıkan CH4 emisyonları önlenecektir. Proje konusu faaliyetin gerçekleştirileceği alan yatırımcı firma adına tapulu arazidir. Planlanan projenin inşaat aşamasında yaklaşık 50, işletme aşamasında ise 30 personel görev alacaktır. Tesiste işletme aşamasında yılda 12 ay, ayda 30 gün, günde ise 24 saat çalışılacaktır. Proje sahasına en yakın yerleşim alanı 1.600 metre güneydoğuda yer alan Özbağ Beldesidir.

         Proje kapsamında inşaat ve işletme aşamalarından önce, ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşleri ve gerekli olan izinler alınacak olup bu görüşler doğrultusunda hareket edilerek izin süreçleri tamamlanmadan faaliyete geçilmeyecektir. Başta birey ve toplum sağlığının korunması esas alınmak üzere kurulması planlanan tesiste; öncelikle; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmelik ve diğer meri mevzuatlar çerçevesinde faaliyetin her aşaması için gerekli kılınan tüm onay ve izinler alınacak, işletmenin faaliyetlerinden dolayı çevre ve toplum sağlığına yapacağı zararlı etkiler ve buna bağlı oluşabilecek kirletici unsurlar dikkate alınacak, işletme mahalli ve çevresi için gerekli kılınan tüm sıhhi şartlar ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olacak, gerçekleştirilmesi planlanan tesisin gerek kuruluş gerekse de işletme döneminde yapılacak her bir faaliyet içinde; işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili yayımlanan tüzük ve yönetmeliklere uygun hareket edilecektir. Projeden kaynaklanacak çevresel etkilerin asgari seviyede tutulması amacı ile bahse konu projenin tüm aşamalarında çevre mevzuatının ilgili kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun hareket edilecektir.

         Planlanan proje kapsamında; Biyogaz Tesisi’ne gelecek olan organik içerikli atıkların anaerobik (havasız) ortamda, biyolojik olarak parçalanması sağlanacaktır. Organik içerikli atıkların biyolojik olarak parçalanması esnasında açığa çıkacak olan biyogaz ise kojenerasyon ünitesinde elektrik, sıcak su ve ısı üretimi için kullanılacaktır. Kurulacak kojenerasyon sistemi toplam gücü ise 9,36 MWe olacak şekilde dizayn edilecektir.

         Gerçekleştirilmesi planlanan “Biyogaz Tesisi”nin ekonomik ömrü 30 yıl olarak öngörülmekte olup, bu süre içerisinde günün koşullarına, ticari arz ve talepler doğrultusundaki taleplere bakarak üretim revize edilebilecektir. Ayrıca 30 yılın sonunda ekonomik arz ve talepler doğrultusunda bu süre uzatılabilecektir. Söz konusu tesisin ekonomik ömrü içerisinde yapılacak her tür kapasite artışı, teknoloji değişikliği gibi hususlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bilgi verilecektir.

         Proje kapsamında ağırlıklı olarak büyükbaş hayvan dışkısı kullanılarak işletilecek biyogaz tesisi kurulacaktır. Ayrıca besleme menüsünü zenginleştirmek amacıyla tavuk dışkısı, saman/silaj ve tarımsal, bitkisel atıklar ile diğer atıklar da kullanılacaktır. Planlanan faaliyete ilişkin “Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri İle Fermente Ürün Yönetimi Tebliği” kapsamında “Fizibilite Raporu” hazırlanmış olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır."


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR