Biyogaz Enerji Santrali ve Gübre Tesisi Kapasite Artışı Projesi İçin Kapasite Artışı Yapılacak

Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Biyogaz Enerji Santrali ve Gübre Tesisi Kapasite Artışı Projesi için kapasite artışı noktasında IDK Toplantısı'nın yapılacağını duyurdu.

 Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Biyogaz Enerji Santrali ve Gübre Tesisi Kapasite Artışı Projesi için kapasite artışı noktasında IDK Toplantısı'nın yapılacağını duyurdu.

Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kırşehir Merkez ilçesi sınırları içerisinde yapılması planlanan Biyogaz Enerji Santrali (9,36 Mwe) Ve Gübre Tesisi Kapasite Artışı projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, ÇED Yönetmeliği'nin 11. maddesi kapsamında Bakanlığımıza sunulmuş olup, inceleme değerlendirme süreci başlamıştır. Proje ile ilgili olarak 09/12/2020 tarihinde İDK toplantısı gerçekleştirilecektir" şeklinde bilgiler aktarıldı.  Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu detaylar aktarıldı: " Proje konusu faaliyetle ilgili olarak; günde 95 ton atık ve 3 ton sıvı fermente ürün çevrimi ve 1,56 MWe enerji üretimi için fizibilite süreci yürütülmüş olup 23.06.2020 tarih ve 126578 sayılı ilk fizibilite onay yazısı alınmıştır.Fizibilite onayının ardından gerçekleştirilen ÇED Çalışmaları neticesinde; 24.07.2020 tarih ve 202097 sayılı ÇED Gerekli Değildir Kararı alınmıştır.Gelinen mevcut durumda yatırımcı firma tarafından projenin atık alım kapasitesinin arttırılması amaçlanmış olup günlük 95 ton olan atık miktarının 1.642 ton/gün’e çıkarılması planlanmıştır. Proje kapsamında ayrıca 300 ton/gün organomineral gübre üretim kapasiteli gübre üretim tesisinin de yer alması planlanmıştır. Bahse konu proje ÇED Gerekli Değildir Kararı verilen alan içerisinde gerçekleştirilecek olup alan artışına gidilmemiştir. Planlanan kapasite artışı projesi kasapmında yürütülen fizibilite süreci neticesinde 13.11.2020 tarih ve 240238 sayılı fizibilite onay yazısı alınmıştır.Planlanan proje kapsamında; biyogaz tesisine gelecek olan organik içerikli atıkların anaerobik ortamda, biyolojik olarak parçalanması sağlanacaktır. Organik içerikli atıkların biyolojik olarak parçalanması esnasında açığa çıkacak olan biyogaz ise kojenerasyon ünitesinde elektrik ve ısı üretimi için kullanılacaktır.

         Proje kapsamında ağırlıklı olarak büyükbaş hayvan dışkısı kullanılarak işletilecek biyogaz tesisi kurulacaktır. Ayrıca besleme menüsünü zenginleştirmek amacıyla tavuk dışkısı, saman/silaj ve tarımsal, bitkisel atıklar ile diğer atıklar da kullanılacaktır. Proje konusu biyogaz tesisinin planlanma amacı; öncelikli olarak bölgedeki hayvancılık tesislerinden kaynaklı hayvansal dışkı atıklarının ve tarımsal atıkların nihai bertarafının sağlanması olup, ayrıca geri dönüştürülebilir enerji kaynağı olan biyogazdan enerji üretilmesidir. Geleneksel enerji kaynaklarının tükenebilir nitelikte oluşu ve rezervlerin önümüzdeki yıllarda tükenme boyutlarına ulaşması insanlığı yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Günümüzde yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak güneş, rüzgâr, biyokütle vb. enerji kaynakları kullanılmakta ve kullanımı artarak devam etmektedir. Anaerobik biyoteknoloji ile biyogaz üretimi, yenilenebilir enerji kaynakları arasında önemli bir yeri olan biyokütleden enerji elde etme yöntemlerinden birisidir. Anaerobik çürütme prosesleri, belli şartların sağlanması koşuluyla endüstriyel ve zirai atıkların çoğuna uygulanmaktadır. Elde edilen bu temiz enerji, organik artıklarının oksijensiz ortamda metan gazına dönüşümü ile mümkündür. Geriye kalan kısım ise belli proseslerden geçilrilmesi sonucunda zenginleştirilmiş bir fermente ürün olmaktadır. Bu faydalar göz önünde bulundurulduğunda biyogaz üretimini sağlayacak olan biyogaz tesisleri ülke ekonomisi açısından ve atıkların bertarafının yönetimi açısından son derece önem arz eden işletmelerdir.Üretilen elektrik, orta gerilim hattına verilerek enterkonnekte ağa ulaştırılacaktır. Ayrıca söz konusu tesisin kurulması ile bölgede bulunan hayvancılık tesisleri ve özellikle organik maddelerin de tesise alınarak bertarafı sağlanabilecektir. Proje ile belirlenen hedefler verilmiştir. Ağırlıklı olarak üçyüzaltmışbeş  büyükbaş hayvan dışkılarının ve belirtilen diğer organik atıkların anaerobik çürütülmesi sonucunda biyogaz elde edilecek, elde edilen biyogaz kojenerasyon tesisinde ısı ve elektrik enerjisine dönüştürülecektir. Isı tesisin iç tüketiminde kullanılacaktır. Hayvan barınaklarından toplanan hayvan dışkısı ve bitkisel atıklar çürütülüp daha kararlı bir forma sokulacak ve kokusuz, çevreye zararsız fermente ürün haline getirilecektir, Fermente edilmiş ürün ham dışkıya kıyasla daha az koku ve daha fazla serbest azot (N) içerecektir. Ham dışkının içerisinde yer alabilecek ve tarımcılık için zararlı olabilecek organizmalar imha edilmiş olacaktır. Halen uygulanan dışkı depolama faaliyetlerinde ortaya çıkan CH4 emisyonları önlenecektir. Proje konusu faaliyetin gerçekleştirileceği alan yatırımcı firma adına tapulu arazidir. Planlanan projenin inşaat aşamasında yaklaşık 50, işletme aşamasında ise 30 personel görev alacaktır. Tesiste işletme aşamasında yılda 12 ay, ayda 30 gün, günde ise 24 saat çalışılacaktır. Proje sahasına en yakın yerleşim alanı 1.600 metre güneydoğuda yer alan Özbağ Beldesidir. Proje kapsamında inşaat ve işletme aşamalarından önce, ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşleri ve gerekli olan izinler alınacak çınar olup bu görüşler doğrultusunda hareket edilerek izin süreçleri tamamlanmadan faaliyete geçilmeyecektir. Başta birey ve toplum sağlığının korunması esas alınmak üzere kurulması planlanan tesiste; öncelikle; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmelik ve diğer meri mevzuatlar çerçecesinde faaliyetin her aşaması için gerekli kılınan tüm onay ve izinler alınacak, işletmenin faaliyetlerinden dolayı çevre ve toplum sağlığına yapacağı zararlı etkiler ve buna bağlı oluşabilecek kirletici unsurlar dikkate alınacak, işletme mahalli ve çevresi için gerekli kılınan tüm sıhhi şartlar ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olacak, gerçekleştirilmesi planlanan tesisin gerek kuruluş gerekse de işletme döneminde yapılacak her bir faaliyet içinde; işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili yayımlanan tüzük ve yönetmeliklere uygun hareket edilecektir. Projeden kaynaklanacak çevresel etkilerin asgari seviyede tutulması amacı ile bahse konu projenin tüm aşamalarında çevre mevzuatının ilgili kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun hareket edilecektir. Projenin inşaat ve işletme dönemlerinde yapılacak çalışmalardan kaynaklı oluşabilecek çevresel etkilere karşı alınacak tedbirler, iş bu ÇED Raporu kapsamında ele alınmıştır.Proje kapsamında ağırlıklı olarak büyükbaş hayvan dışkısı kullanılarak işletilecek biyogaz tesisi kurulacaktır. Ayrıca besleme menüsünü zenginleştirmek amacıyla tavuk dışkısı, saman/silaj ve tarımsal, bitkisel atıklar ile diğer atıklar da kullanılacaktır. Söz konusu kapasite artışı projesinde günlük 1.642 ton atık alınarak 9,36 MWe enerji elde edilmesi planlanmıştır. Proje kapsamında ayrıca, 300 ton/gün organomineral gübre üretim kapasiteli katı gübre üretim tesisi yer alacaktır. Tesiste işletme aşamasında yılda 12 ay (365 gün), ayda 30 gün, günde 24 saat çalışılacaktır. Planlanan proje kapsamında; Biyogaz Tesisi’ne gelecek olan organik içerikli atıkların anaerobik (havasız) ortamda, biyolojik olarak parçalanması sağlanacaktır. Organik içerikli atıkların biyolojik olarak parçalanması esnasında açığa çıkacak olan biyogaz ise kojenerasyon ünitesinde elektrik, sıcak su ve ısı üretimi için kullanılacaktır. Kurulacak kojenerasyon sistemi toplam gücü ise 9,36 MWe olacak şekilde dizayn edilecektir.“Biyogaz Enerji Santrali (1,56 MWe) ve Gübre Tesisi” projesinin daha önce ÇED süreci yürütülmüş olup, Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 24.07.2020 tarih ve E.7297 sayılı “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilmiştir. Tesiste ilk olarak günde 95 ton atık ve 3 ton sıvı fermente ürün çevrimi ve 1,56 MWe enerji üretimi planlanmıştır. Gelinen mevcut durumda yatırımcı firma tarafından projenin atık alım kapasitesinin arttırılması amaçlanmış olup günlük 95 ton olan atık miktarının 1.642 ton/gün’e çıkarılması planlanmıştır. Proje kapsamında ayrıca 300 ton/gün organomineral gübre üretim kapasiteli gübre üretim tesisinin de yer alması planlanmıştır. Bahse konu proje ÇED Gerekli Değildir Kararı verilen alan içerisinde gerçekleştirilecek olup alan artışına gidilmemiştir. Planlanan kapasite artışı projesi kasapmında yürütülen fizibilite süreci neticesinde 13.11.2020 tarih ve 240238 sayılı fizibilite onay yazısı alınmıştır.

         Söz konusu kapasite artışı projesinde günlük 1.642 ton atık alınarak 9,36 MWe enerji elde edilmesi planlanmıştır. Proje kapsamında ayrıca, 300 ton/gün organomineral gübre üretim kapasiteli katı gübre üretim tesisi yer alacaktır. Proje sahasına en yakın yerleşim alanı 1.600 metre güneydoğuda yer alan Özbağ Beldesi’dir. Asitite (Asetik asit ve uçucu katı) ve patojen mikro organizma değerleri 23/2/2018 tarihli ve 30341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelikte istenilen değerlere düşürülecektir. Bu değerler işletmeye geçildikten sonra tesisten alınacak örnekler ile bu konuda donanımlı laboratuvarlarda sürekli test edilecektir. Ürünü temsil eden numunelerin alınması, 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği çerçevesinde belirtilen numune alma metotları esasına göre, üçer aylık periyotlarla yılda dört numune olacak şekilde yapılacaktır. Girdi atık karakterizasyonunun değişmesi halinde her girdi karakterizasyon veya kaynak değişikliğinde sıvı ve katı fermente ürün kalitesi için ayrıca numune alınacaktır. Sıvı veya katı fermente ürünün piyasaya arz edilmesi durumunda; 23.02.2018 tarih ve 30341 sayılı R.G’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarımda Kullanılan Organik, Mineral Ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik” hükümleri geçerlidir. Elde edilen fermente ürün piyasaya arz edilemez, tarım arazilerinde değerlendirilemez ise sıvı fermente ve katı fermente ürün depolama alanları devreye sokulacaktır. Sıvı fermente ürün, Kırşehir Belediyesi AAT’ne gönderilecektir. Bu kapsamda yapılan protokol Ek-7’de verilmiştir. Bahse konu protokolde firmanın sorumlulukları başlığı altında: “atık sıvıda aat kabul kriterlerini sağlamak” maddesi bulunmaktadır. Bu doğrultuda planlanan projenin işletme döneminde ortaya çıkan sıvı fermente ürünün analizleri yapılarak atıksu arıtma tesisi kriterleri ile karşılaştırması yapılacaktır. Atıksu arıtma tesisi kriterlerinin sağlanması hususunda tesiste gerekli tedbirler alınacaktır."


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR