“Birlik ve beraberlik İçerisinde Nice Bayramlara”

Mucur Be­le­di­ye Baş­ka­nı Aç­tım­gan Yıl­maz, Kur­ban Bay­ra­mı ne­de­niy­le bir mesaj ya­yın­la­dı. Baş­kan Yıl­maz me­sa­jın­da, "İslam ale­mi­nin ve tüm in­san­lı­ğın bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de hu­zur­lu ve mutlu bir Kur­ban Bay­ra­mı ge­çir­me­si­ni te­men­ni edi­yo­rum" dedi.
Bay­ram­la­rın in­san­lar ara­sın­da­ki sevgi ve say­gı­yı per­çin­le­di­ği­ni an­la­tan Mucur Be­le­di­ye Baş­ka­nı Yıl­maz, me­sa­jı­nı şu şe­kil­de sür­dür­dü :"Bay­ram­lar in­san­lar ara­sın­da­ki kar­şı­lık­lı sevgi ve say­gı­nın per­çin­len­di­ği,in­san­la­rın bir­bir­le­riy­le olan dar­gın­lık­la­rı­nı unut­tuk­la­rı, ba­rış­tık­la­rı, milli ve dini duy­gu­la­rın, inanç­la­rın, örf ve adet­le­rin uy­gu­la­nıp ser­gi­len­di­ği, bir top­lum­da mil­let olma şu­uru­nun şe­kil­len­di­ği, kuv­vet­len­di­ği gün­ler­dir. Kur­ban Bay­ra­mı­nın, bir yan­dan duy­gu­la­rın ta­ze­le­ne­rek, ruh­la­rın din­len­di­ri­le­rek bir yan­dan da geçen za­ma­nın mu­ha­se­be­si ya­pı­la­rak ge­çi­ril­me­si ya­rar­lı ola­cak­tır. Sev­gi­nin, pay­laş­ma­nın, da­ya­nış­ma­nın en üst nok­ta­ya çık­tı­ğı böyle za­man­la­rın ço­ğal­tıl­ma­sı ve her günün bay­ram gibi ya­şa­na­bil­me­si için gay­ret sarf et­me­li­yiz. Kur­ban Bay­ra­mı ve diğer özel gün­le­rin biz­le­re ha­tır­lat­tı­ğı en önem­li husus budur."
Baş­kan Yıl­maz, me­sa­jı­nı şu şe­kil­de ta­mam­la­dı: "İnsanı insan yapan ve bütün er­dem­le­rin bir­lik­te ya­şan­dı­ğı dini bay­ram­la­rı­mız­dan bi­ri­si olan Kur­ban Bay­ra­mı'nın sev­gi­ye, ba­rı­şa, kar­deş­li­ğe hoş­gö­rü­ye ve güzel ya­rın­la­ra umut ol­ma­sı­nı di­li­yor. Başta ülkem, de­ğer­li hem­şe­ri­le­rim ve tüm İslam ale­mi­ne hu­zur­lar ge­tir­me­si­ni te­men­ni edi­yo­rum. Bay­ra­mı­mız kutlu ve mutlu olsun."


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR