Avcı Köyü'nde jeotermal kaynak aranacak

Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Avcı Köyü'nde hayata geçirilecek olan jeotermal kaynak arama projesi ile ilgili olarak resmi internet sayfası aracılığıyla bilgiler aktardı.

Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Avcı Köyü'nde hayata geçirilecek olan jeotermal kaynak arama projesi ile ilgili olarak resmi internet sayfası aracılığıyla bilgiler aktardı.

            Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Kırşehir İli Mucur, ilçesi Avcı Köyü Mevkii mevkiinde yapılması planlanan jeotermal kaynak arama projesi ile ilgili olarak Kırşehir Valiliğimize sunulan proje tanıtım dosyası Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

            Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Avcı'da hayata geçirilecek projeye ilişkin şu detayları aktardı: "Proje kapsamında 4 noktada jeotermal kaynak arama işlemi yapılacaktır.  Dünya genelinde artan enerji talebi, ülkeleri alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlendirmekte ve dolayısıyla bu tür kaynaklardan kapsamlı bir biçimde yararlanma yollarını araştırmaya ve kaynakları verimli kullanmaya zorunlu kılmaktadır.

            Enerji üretiminin tüketimi karşılamadaki payının sürekli azaldığı ülkemizde de, enerji arzında giderek artan dışa bağımlılık nedeniyle ve yenilenebilir enerji kullanımı bilincinin gelişmesiyle jeotermal enerjiye olan ilgi artmakta ve bu konuda yapılan bilimsel ve teknik araştırmalar ivme kazanmaktadır. Tüm bu değerlendirmeler ülkemizin enerji ihtiyacına önemli oranda katkı sağlayacak bu tür araştırma ve çalışmaların, jeotermal enerji potansiyelimizi daha iyi belirlememiz açısından ne kadar gerekli ve önemli olduğunu vurgulamaktadır.  2018/6 ruhsat numaralı saha 4000 hektar büyüklüğündedir. Proje kapsamında 1000 metre derinlikte 4 adet sondaj çalışması yapılması planlanmaktadır. Sondaj çalışmalarında her bir sondaj çalışması yapılacak noktada 200 m2  lik bir alan kullanılacaktır. 1 nolu sondaj alanı mera, 2 nolu sondaj alanı hazine, 3 ve 4 nolu sondaj alanı ise şahıs arazisidir. Bu nedenle sondaj çalışması yapılmadan önce ilgili kamu kurum, kuruluşlardan ve kişilerden gerekli izinler/muvafakatnameler alınacaktır.  Jeotermal kaynak arama sondaj çalışmalarında 1 vardiyada toplam 5 personel çalıştırılması planlanmaktadır. Sondajların planlanmasında önceden yapılan jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal etüt çalışmalarından elde edilen veriler esas alınmıştır. Açılması planlanan arama sondajlarında karotlar alınıp jeofizik kuyu logu ölçümü yapıldıktan sonra kuyu kapatılacak ve alan rehabilite edilecektir.  Sondaj çalışması esnasında su bazlı sirkülasyon sıvısı (sondaj çamuru) kullanılacaktır. Bu durum, çevreye olabilecek olumsuz etkileri en aza indirecektir. Sondaj sirkülasyon sıvıları dere yataklarına deşarj edilmeyecek şekilde önlem alınacaktır. Proje kapsamında çalışan personelin sosyal ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla konteyner kurulacaktır. Proje alanına en yakın yerleşim birimi 4 nolu sondaj alanının yaklaşık 750 metre batısında bulunan Kızılağıl Köyü’dür. Avcı köyü ise; 1 nolu sondaj alanının 2000 metre kuzeydoğsunda yer almaktadır. Mucur ilçe merkezi faaliyet alanının 16-17 km kuzeyinde, Kırşehir İl Merkezi faaliyet alanının 26 km kuzeybatısında yer almaktadır. Proje sahası ve etki alanında çığ, heyelan, kaya düşmesi, v.b. doğal afet olayları gözlenmemiştir. Bunun yanı sıra zeminde akma, oturma, kabarma gibi deformasyonlar olmamıştır. Proje sahası ve etki alanında nüfus yoğunluklu alan (yerleşim merkezi, okul, hastane, yurt, kreş, otel vb. hassas yerleşimler) bulunmamaktadır.  Yapılacak sondaj çalışmaları esnasında 5686 sayılı “Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu” ve “Uygulama Yönetmeliği” Hükümlerine uyulacaktır. Bu bağlamda “Jeotermal Kaynak Arama” projesi; 25.11.2014 Tarih ve 29186 Sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Ek-II Listesi Madde 55- Maden, petrol ve jeotermal kaynak arama projeleri, (Sismik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, jeofizik vb. yöntemle yapılan aramalar hariç) kapsamında değerlendirilmiş ve bu çerçevede Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmıştır. 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı R.G. de yayımlanan “Çevre İzin ve Lisansı Yönetmeliği” kapsamında söz konusu faaliyet çevre izin/lisans işlemlerinden muaf olduğu ancak çevre izni ile ilgili olası yönetmelik değişiklikleri vuku bulduğu takdirde yeni mevzuat esas ve hükümlerine uyulacak olup, gerekli iş ve işlemler ifa edileceğini taahhüt ederiz. Faaliyet alınan ve alınacak Kurum görüşleri doğrultusunda sürdürülecektir.

            Arama faaliyeti sonrasında üretime geçilmesinin planlanması durumunda İşletme Ruhsatı alınacağı, ÇED Yönetmeliği hükümlerine göre başvuru yapılacağı taahhüt edilmektedir. Proje Tanıtım Dosyası dışında işlem yapılmayacağı, ilave yapılması halinde müracaat yapılacağı taahhüt edilmektedir. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile diğer mevzuat kapsamında gerekli izinler alınmadıkça arama faaliyetine başlanmayacağı taahhüt edilmektedir. Proje Tanıtım Dosyası’nın ilerleyen bölümlerinde proje ile ilgili teknik detaylar yer almaktadır.

            Jeotermal kaynak arama sondaj çalışması jeotermal kaynak arama ruhsatlı alanlarda yapılmaktadır. Sondaj çalışmaları yapılmadan önce envanter taraması, jeolojik ve jeofizik etüt çalışmaları ile jeokimyasal analiz çalışmaları yapılarak sahanın potansiyeli belirlenmiş ve yapılan çalışmalar değerlendirilerek sondaj yapılacak lokasyonlara karar verilmiştir. Mevcut sondaj lokasyonlarının yer alternatifi bulunmamaktadır. Tüm bu etkenler dikkate alındığında; proje konusu faaliyet için bu aşamada farklı bir alan projelendirilmemiştir. Proje kapsamında yapılacak sondaj çalışmaları 1 yıl içerisinde tamamlanacaktır. 2018/6 ruhsat numaralı saha 4000 hektar büyüklüğündedir. Proje kapsamında 1000 metre derinlikte 4 adet sondaj çalışması yapılması planlanmaktadır. Sondaj çalışmalarında her bir sondaj noktasında 200 m2 lik bir alan kullanılacaktır. Sondaj işlemi yapılacak olan noktalarda poligon taşlarının faaliyete başlamadan önce dikileceğini ve faaliyet süresince sökülmeyeceği taahhüt edilmektedir. Faaliyet alanında heyelanlara, çukurlaşmalara ve göllenmelere meydan verilmeyecek şekilde arazi topografyasına uygun çalışılacağı taahhüt edilmektedir."


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR