resmi ilan

İ L A N
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KIRŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AŞIKPAŞA TABİAT PARKI  GİRİŞ KONTROL ÜNİTESİ,KIR LOKANTASI, 2 ADET KAFETERYA, 3 ADET BÜFE, 2 ADET SPOR KOMPLEKSİ VE GÜNÜBİRLİK KULLANIM ALANLARI   İŞLETMECİLİK İHALESİ YAPILACAKTIR
 
SIRA                                                                                                                                     MUHAMMEN        %10 GEÇİCİ
NO          YERİN ADI                            İHALE KONUSU                   BEDELİ                  TEMİNAT (TL)
 
01-          Aşıkpaşa tabiat parkı Giriş Kontrol Ünitesi, Kır Lokantası, 2Adet Kafeterya,          258.674,20                 25.867,42
                                                               3 Adet Büfe, 2 Adet Spor Kompleksi ve Günübirlik
                                                               Kullanım alanları. 
 
NOT: İhale Bedelleri üzerinden KDV Alınmayacaktır.
Yukarıda yeri ve niteliği belirtilen, IX. Bölge Müdürlüğü görev alanı içerisinde bulunan Aşıkpaşa Tabiat Parkı Giriş Kontrol Ünitesi, Kır Lokantası, 2 Adet Kafeterya, 3 Adet Büfe, 2 Adet Spor Kompleksi ve Günübirlik Kullanım Alanı İşletmeciliği işi 17/09/2019 tarihine rastlayan Salı günü saat 11:00’de 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) ile aşağıdaki şartlara göre, IX. Bölge Müdürlüğü İstanbul Caddesi No: 98 Teras kat Toplantı Salonu Altındağ/ANKARA adresinde ihale yapılacaktır. İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki şartları yerine getirmeleri gerekir.
İhaleye katılmak için ihale komisyonunca aranan şartlar ve istenen belgeler
Aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını 17/09/2019Salı günü saat 11:00’e kadar, IX. Bölge Müdürlüğü İstanbul Caddesi No: 98 Kat: 5 Oda No:501 Altındağ-ANKARA adresine sıra numaralı alındı karşılığında vereceklerdir.
Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:
1. İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
a) Gerçek Kişi Olması Halinde,  TC vatandaşı olmak (Nüfus cüzdanının aslı ve noter onaylı nüfuz cüzdanı sureti veya ilgili kurumdan e- devletten alınan nüfuz kayıt öremeği ile belgelenir.) ( Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)
b) Tüzel Kişi olması halinde T.C. Kanunlarına göre Türkiye de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak Girişim Olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)
2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.) 
3.Türkiye'de tebligat için adres göstermek.
4.Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) İsteklinin;
                a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.
                b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.
                c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel           kişilerin   her birinin (a) ve (b)bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret SicilMemurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
5.  İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek.
                a) İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden aşağıda belirtilen;  faaliyetlerden birisini en az 1 (bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek:

 

  • Her türlü Turizm İşletme Belgeli Konaklanma tesisi(otel, motel, pansiyon, apart veya Kamp Alanı) işletmeciliğinde, Milli Park veya Tabiat Parklarında Kamp Alanı, Çadırlı, Karavanlı, Çadırlı+Karavanlı Kamp Alanı veya Günübirlik Kullanım Alanı ile A Tipi, B Tipi veya C Tipi Mesire Yeri İşletmeciliği,
  • Günübirlik Kullanım Alanı işletmeciliğinde; Sıhhi müessese iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip veya turizm işletme belgeli Restoran/Lokanta, Kır Kahvesi veya Çay Bahçesi işletmeciliği,

b) İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.
                c) İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği kabul edilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
                ç) İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl veya noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı).  Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile işletme ruhsat tarihi ile kira sözleşmesinin başlangıç tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
         d) İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.
         e) İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.
           Not-1: İhaleye konu saha, yapı ve tesisin özelliğine              göre ihaleyi gerçekleştirecek birim tarafından ek düzenleme yapılabilir.
                Not-2: İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.
Not-3: İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi          sunması yeterli kabul edilir.
                Not-4 : İhalenin konusu iş deneyimlerden hangisi ile uyumlu ise ihale şartnamesinde         sadece o yer alacak diğerleri silinecektir
6. İmza sirküleri vermek. İsteklinin;      
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek.
                b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.
7.İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekâleten iştirak edenin noter onaylı vekâletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
9. İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek.
10.İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek
11. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
12. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.
13.İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10'u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek.
14.Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek.
İhaleye iştirak edeceklerin yukarıdaki belgelerle Muhammen bedelin % 10’ u olan geçici teminatı, ihale şartnamesi ve sözleşme bedeli olan 200,00 TL‘ yiKırşehir Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin Ziraat BankasıKırşehir  Şubesi TR27 0001 000261573521 0950 01 nolu hesabına ihale günü ve saatine kadar yatırmaları gerekmektedir. Telgraf ve posta ile yapılan müracaatlarda, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İhaleye ait şartname ve sözleşme IX. Bölge Müdürlüğü veya Kırşehir İl Şube Müdürlüğünden temin edilebilir ve görülebilir.
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir. 
 
        İLAN OLUNUR
TARIM VE ORMAN  BAKANLIĞI
                                                                                                                             IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Basın No: 218
 

 
YAZARLAR