resmi ilan

İLAN
KIRŞEHİR TERMAL TURİZM VE SANAYİ A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
 
            Kırşehir Termal Turizm ve Sanayi A.Ş. ne ait 1 (bir) adet aracın 20/08/2019 Salı günü saat 14:30’da Aşıkpaşa Mah. Dr.İsmail Yağız Caddesi Özkent Apt. A Blok Kat 2 No: 8 KIRŞEHİR adresindeki şirket bürosunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesi gereğince açık teklif usulüne göre satışı yapılacaktır.
 

 1. İhalesi yapılacak 40 AR 474 Plakalı aracın ihale saati 14:30’dir.
 2. İhaleyi kazanan gerçek veya tüzel kişi ihalenin onayından sonra yapılacak tebliğe müteakip 15 gün içerisinde % 3 geçici teminat bedelini ihale bedeli üzerinden % 6 kati teminata dönüştürecek ve satış sözleşmesi düzenlenerek ihale bedeli peşin ödenecektir. Ancak 15 günlük sürenin sonuna kadar beklenmek istenmediği ve satış bedeli Kırşehir Termal Turizm A.Ş.’nin göstereceği banka hesabına defaten ödendiği takdirde %6 kati teminat ve sözleşmeye gerek kalmaksızın devir ve teslim işlemleri gerçekleştirilecektir.
 3. Aracın satışından doğan her türlü vergi resim harç KDV ve noter masrafları alıcıya aittir.
 4. İhaleye katılabilmek için:
  1. İhale de aracın ihalesine iştirak edeceğini belirten dilekçe. 
  2. Kırşehir Termal Turizm ve Sanayi A.Ş. Vakıfbank Kırşehir Merkez şubesindeki TR 9600 0150 0158 0072 9546 7639 nolu hesabına yatırılmış muhammen bedelin %3’ü (yüzde üç) kadar geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu.

 

MARKA VE CİNSİ TİPİ MODELİ PLAKASI MUAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI
Mercedes Benz Viano CDI 2.2 Kapalı Kasa 2010 40 AR 474 58.000,00 TL 1.740,00 TL
             

 
 

 1. Gerçek kişiler T.C.Kimlik numarası ve nüfus cüzdan fotokopisi, Tüzel kişiler ise vergi levhası fotokopisi.
 2. Gerçek kişiler için ikametgah belgesi, Tüzel kişiler için bağlı bulunduğu meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılmaya ve teklifte bulunmaya yetkili olduğuna dair noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ile imza sirküleri
 3. İhaleye vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi.
 1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 84. Maddesi gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname.
 2. İstekliler istenilen belgelerle birlikte müracaatlarını en geç ihale saatine kadar Kırşehir Termal Turizm ve Sanayi A.Ş’nin İhale birimine verip, ihale saatinde pey sürmeleri için ihale komisyonunda bulunmaları gerekmektedir.
 3. Posta ve Fax ile yapılan müracaatlar geçersizdir.
 4. Satışı yapılacak araç mesai saatleri içerinde Terme Caddesi Kuşdilli parkı yanındaki Jeotermal ısı merkezi bahçesinde, şartname ile ilgili geniş bilgi ise ihale adresinde görülebilecektir.
 5. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 
İLAN OLUNUR.
Basın No: 186
(Yayın Tarihleri 09-15 Ağustos 2019)
 
YAZARLAR