Ahi Evran Üniversitesi`nde Kurumsallaşma Sürüyor!

         Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) resmi internet sayfası aracılığıyla yaptığı duyuruda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında 2017 yılında dış değerlendirmesi tamamlanan 50 yükseköğretim kurumuna ait Kurumsal Geri Bildirim Raporu'nun erişime açıldığını bildirdi.
         Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin tüm birimleri ile kalite belgesi aldığı öğrenilirken, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt başta olmak üzere komisyon üyelerine teşekkür edildi. Ahi Evran Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu’nda lisans düzeyinde; Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde lisansüstü düzeyde; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Mucur Meslek Yüksekokulu, Mucur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Kaman Meslek Yüksekokulu, Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda ise önlisans düzeyinde aktif olarak öğretim yapıldığı kaydedilen raporda şu bilgiler aktarıldı: "Yükseköğretim Kurulu’nun oluşturduğu mevzuat çerçevesinde Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun ilk kez 2016 yılında uyguladığı Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci’ne 2017 yılında dahil edilen Ahi Evran Üniversitesi, 2016 yılına ait Kurumsal İç Değerlendirme Raporu’nu (KİDR) 2017 Nisan ayı sonunda Yükseköğretim Kalite Kurulu’na göndermiştir. Kalite Kurulu tarafından Ahi Evran Üniversitesi için beş kişilik Dış Değerlendirme Takımı oluşturulmuş ve Değerlendirme Takımı mevcut mevzuat çerçevesinde Ahi Evran Üniversitesi’ne 27 Eylül 2017 tarihinde ön ziyaret ve 5-8 Kasım 2017 tarihlerinde de bir saha ziyareti gerçekleştirmiştir.
         Bu ziyaretler sırasında üniversite üst yönetimiyle, Kalite Komisyonu üyeleriyle, birim yönetimleri, akademik ve idari personel, öğrenciler ve dış paydaşlarla toplantılar yapılmış ve çeşitli birimler ziyaret edilmiştir. Kurumun kalite politikasının varlığı, kalite güvence sistemine önem vermesi ve bu süreci iyi belirlemesi, benimsemesi ve her şeyden önce, Kurumun üst yönetiminin kalite sürecine olan inancı ve süreci sahiplenmesi kurumun tümünde hissedilmektedir; bu durum memnuniyet verici bulunmuştur. Keza, Bologna Sürecinin gereklerine verdiği önem, bazı lisans programlarına yönelik yürütülen akreditasyon hedefi ile de bölgesinde çok önemli ve olumlu bir örnek olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalar arasında Tıp Fakültesi Tıp Eğitim Programının akreditasyon çalışması örnekler arasında yer almaktadır. Üniversite, hedeflerine ulaşabilmek için stratejiler belirlemek, geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek amacıyla stratejik yönetim sürecini benimsemiştir. Ahi Evran Üniversitesi’nin, stratejik planlamayı kanun ve yönetmeliklerin zorunlu kıldığı rutin bir görevden ziyade, gelişmelere göre sürekli yenilenen ve güncellenen bir yönetim aracı olarak kabul etmesi, bütün çalışmalarının merkezine koyması memnuniyet verici ve olumlu bulunmuştur. 2015-2019 Stratejik Planında öngörülen kurumun misyon, vizyon, stratejik hedefleri ve performans göstergeleri; Üniversite bünyesinde oluşturulan Stratejik Plan Hazırlama Ekibi tarafından belirlenmiş olsa da 2015 yılında üniversite yönetiminde değişim yaşanmış; mevcut Stratejik Planın üniversite yönetiminin hedef ve beklentilerini karşılamaması gerekçesiyle yeni bir Stratejik Plan hazırlanmasına karar verilmiştir. Bu amaçla 2016 yılı içerisinde yürütülen çalışmalar sonucunda 2017-2021 yıllarını kapsayacak yeni bir Stratejik Plan hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. 2017-2021 yıllarını kapsayan yeni stratejik plan Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile danışmanlık hizmeti alımı yolu ile hizmet içi eğitim, yöntem ve süreç boyutuna yönelik destek alınarak akademik ve idari personelin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı ve çalıştaylar, kurum içi paydaş analizleri ile diğer paydaşlarla ortak akıl toplantıları gerçekleştirilerek hazırlanmıştır. Bütün bu çalışmalardan stratejik planın katılımcı bir yöntemle ve özenle hazırlandığı gözlemlenmektedir. Ahi Evran Üniversitesi, 2006 yılından bu yana faaliyetini sürdüren Türkiye’deki kurumsallaşma süreci hızla devam eden bir üniversitedir. Kalite güvence sistemine önem veren; bu süreci iyi bir şekilde belirleyen, benimseyen ve uygulamaya geçiren bir yapıdadır. Bu konuda üst yönetimin yaklaşımı ve sistematik bir stratejik planlama döngüsünün bulunuşu; Bologna sürecinin gereklerinin yerine getirilmesi konusundaki kararlılığı açıkça belli olmaktadır. Tüm bunlar memnuniyet verici düzeydedir."

YAZARLAR